ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรปราการ
 ส มุ ท ร ป ร า ก า ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ต ล า ด น้ำ บ า ง น้ำ ผึ้ ง : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
อยู่ที่วัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ตลาดบางน้ำผึ้งสมุทรปราการ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เวลาเปิด - ปิด
... ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
... เปิด วันเสาร์ - อาทิตย์
... ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.30 น.
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์ ( Eco-Tourism ) ของจังหวัดสมุทรปราการ ตลาดน้ำ ที่เป็นวิถีชาวบ้าน มีมาแต่โบราณ บ่งบอกถึงเสน่ห์ของท้องถิ่น สะท้อนความมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย พบกับเรือจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองและซุ้มร้านค้ามากมาย ผลิตภัณฑ์ของชาวตำบลบางน้ำผึ้งและกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอพระประแดง และยังมีการออกร้านสาธิตการทำขนม อาหารพื้นเมือง ที่เป็นภูมิปัญญาไทยที่หาชมยากในปัจจุบัน
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่ม่ครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจาก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง :-
ลานจอดรถ
วัดบางน้ำผึ้งใน
เมล่อน สดจากไร่ ของฝาก
จากเยาวราช
สะพานชมวิว
ชมวิวจากสะพาน ทางเดิน ไม้ดอกไม้ประดับ ของเล่นสำหรับเด็ก
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ขนม ขนมสีสันน่าทาน
ผลิตภัณฑ์
กะลามะพร้าว
มะพร้าวน้ำหอม ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวเรือ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ก๋วยเตี๋ยวเรือ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ปากเป็ดย่าง
กระถางดอกไม้ พายเรือเล่น ดอกไม้แห้ง  
 

สถานที่ใกล้เคียง
พระสมุทรเจดีย์ ห่างจากตลาดบางน้ำผึ้ง ประมาณ 18 กิโลเมตร
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ห่างจากตลาดบางน้ำผึ้ง ประมาณ 24 กิโลเมตร
 
 

ร้านขนม :-


ข้าวหลามกะทิสดนายโก๊ะ ข้าวหลามกะทิสด นายโก๊ะ
หอม หวาน อร่อย
จำหน่ายข้าวหลาม
( ข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวดำ )


ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์
083-0354716
 
 

สถานที่พักแรม :-

โฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง   โทร 02-461-0843
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง
ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร. 02-819-6762

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-

เส้นทางที่ 1 :
...จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 5 กิโลเมตร ให้ท่านเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดง ไปทาง อำเภอพระประแดง

...เมื่อเลี้ยวขวาแล้ว ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 5.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทาง ที่เขียนว่า ถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นขับตามป้ายบอกทาง ขึ้น สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ประมาณ 4.8 กิโลเมตร หลังจากนั้นท่านก็จะลงจากสะพาน

...เมื่อท่านลงจากสะพานแล้ว ท่านจะเห็นป้ายบอกทาง พระประแดง กับ ดาวคะนอง ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร ท่านจะพบ แยกไฟแดง

( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ถนนหมายเลข 3104 )
( ถ้าตรงไป จะเป็นเส้นทางไปพระสมุทรเจดีย์ และป้อมพระจุลจอมเกล้า )

ให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 3104 จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 1.8 กิโลเมตร
ท่านจะพบ ทางบังคับ

( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง )
( ถ้าตรงไป จะเป็นถนน One Way ซึ่งท่านจะขับตรงไม่ได้ เนื่องจากมีรถสวนทางมา )

ให้ท่าน เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 4.6 กิโลเมตร
จากนั้น เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 600 เมตร
จากนั้น เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบางน้ำผึ้งใน แล้วขับตรงไป ประมาณ 300 เมตร
ก็จะถึง ลานจอดรถวัดบางน้ำผึ้งใน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
เส้นทางที่ 2 :
...จากกรุงเทพฯ ( ห้างเดอะมอลล์บางแค ) ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่ถนนพระราม 2 ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จะมีแยกซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม 2 ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ ให้ท่านขับตรงไป ตามป้ายบอกทางที่เขียนว่า พระประแดง ขับตรงไปประมาณ 14.5 กิโลเมตร จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ ไปทาง สามแยกพระประแดง และตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปพระสมุทรเจดีย์ และ ป้อมพระจุลจอมเกล้า )

...เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้ว ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 2.7 กิโลเมตร ท่านจะพบ แยกไฟแดง

( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ถนนหมายเลข 3104 )
( ถ้าตรงไป จะเป็นเส้นทางไปสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม )

ให้ท่านเลี้ยวขวาเข้าถนน 3104 จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 1.8 กิโลเมตร
ท่านจะพบ ทางบังคับ

( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง )
( ถ้าตรงไป จะเป็นถนน One Way ซึ่งท่านจะขับตรงไม่ได้ เนื่องจากมีรถสวนทางมา )

ให้ท่าน เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 4.6 กิโลเมตร
จากนั้น เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 600 เมตร
จากนั้น เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบางน้ำผึ้งใน แล้วขับตรงไป ประมาณ 300 เมตร
ก็จะถึง ลานจอดรถวัดบางน้ำผึ้งใน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
เส้นทางที่ 3 :
...จากกรุงเทพฯ ( ข้ามสะพานพระราม 9 ) ลงสะพานแล้วชิดซ้าย ไปทางสุขสวัสดิ์ มุ่งหน้าสู่ สามแยกพระประแดง พอถึงสามแยกพระประแดง ให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 3104 จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 1.8 กิโลเมตร
ท่านจะพบ ทางบังคับ

( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง )
( ถ้าตรงไป จะเป็นถนน One Way ซึ่งท่านจะขับตรงไม่ได้ เนื่องจากมีรถสวนทางมา )

ให้ท่าน เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 4.6 กิโลเมตร
จากนั้น เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 600 เมตร
จากนั้น เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบางน้ำผึ้งใน แล้วขับตรงไป ประมาณ 300 เมตร
ก็จะถึง ลานจอดรถวัดบางน้ำผึ้งใน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย มีคนเที่ยวเยอะหรือเปล่า เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

ข้อมูลจากแผ่นพับของตลาดบางน้ำผึ้ง

Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม