ทุ่งดอกทานตะวัน จ.สระบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 7
โทรศัพท์ 036-422768 - 9

กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สระบุรี พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย
หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงเลิศรส งามบรรเจิดธรรมชาติ
 ส ร ะ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ทุ่ ง ด อ ก ท า น ต ะ วั น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ทุ่งดอกทานตะวัน
จังหวัดสระบุรี

ดอกทานตะวัน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูการท่องเที่ยว
... ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 มกราคม ดอกทานตะวันจะบานสวยงามในช่วงนี้
 
อัตราค่าเข้าชม
... คนละ 5 บาท
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ทุ่งทานตะวัน " ภายในจังหวัดสระบุรี จะมีทุ่งทานตะวันอยู่หลายที่นะครับ การบานของดอกทานตะวันจะไม่พร้อมกัน เจอทุ่งไหนก็แวะทุ่งนั้นแล้วกันนะครับ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


- ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ทุ่งดอกทานตะวันในจังหวัดอื่น ๆ


- ทุ่งดอกทานตะวัน ช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน : หุบเขาทานตะวัน บ้านชอนน้อย จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ( รถไฟท่องเที่ยว ) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม