วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง สิงห์บุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุน
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สิงห์บุรี
 สิ ง ห์ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด พ ร ะ น อ น จั ก ร สี ห์ ว ร วิ ห า ร : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

พระนอนจักรสีห์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่นับถือกันมากว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นของ คู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระนอนจักรสีห์ มีความยาวองค์พระ 23 วา 3 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว เปิดให้ชมนมัสการทุกวัน
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
: : : ภ า พ ถ่ า ย ใ น วั ด พ ร ะ น อ น จั ก ร สี ห์ ว ร วิ ห า ร : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -ป้ายชื่อวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

ภาพโดย นักเดินทางตำหนักพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

ภาพโดย นักเดินทางสถานที่จุดธูปเทียน ( จุดด้านนอกวิหารหลวง )

ภาพโดย นักเดินทางพระพุทธรูปภายในวิหารหลวง

ภาพโดย นักเดินทาง
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
เริ่มจากตัวเมืองสิงห์บุรี ขับรถไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอค่ายบางระจัน โดยวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารจะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ( วัดพระนอนฯ อยู่ด้านซ้ายมือ )

การเดินทางไปตัวเมืองสิงห์บุรีคลิกที่นี่

ทางรถโดยสารประจำทาง :-
จากสถานีขนส่งสายเหนือ ถ. กำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ ไปสิงห์บุรี ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยสามารถนั่งรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรี แล้วไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นนั่งรถสองแถวใหญ่สีฟ้า ไปลงที่ทางเข้าวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร แล้วเดินเข้าไปประมาณ 200 เมตร ( วัดพระนอนฯ จะอยู่ด้านซ้ายมือเมื่อท่านนั่งอยู่บนรถ )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม