หน้าแรกท่องเที่ยว
  หน้าแรกท่องเที่ยว : : สุโขทัย : : สมุดเยี่ยมชมจังหวัดสุโขทัย

ชื่อของคุณ :
E - m@il :
ข้อความ :    
                 


                  ในช่องสำหรับกรอกข้อความ ถ้าท่านต้องการ ขึ้นบรรทัดใหม่กรุณากด Enter

<% FilePath=Server.MapPath("../../txt/sukhothai.txt") Set ObjFile=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set ObjStream=ObjFile.OpenTextFile(FilePath,1,False,False) Response.Write ObjStream.ReadALL&"
" %>
 
Copyright © 2002 All right reserved. ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม