สุโขทัย


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุโขทัย มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


เมืองเก่าสุโขทัย ภาพโดย คุณสงกรานต์
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสุโขทัย : : :
ข้อมูลทั่วไป :
สุโขทัย นับเป็นราชธานีแห่งแรกของเมืองไทย มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี พญาพาลีราช ทรงสร้างเมือง พ.ศ. 1043 ในอดีตสุโขทัยเคยตกอยู่ในอำนาจของขอมมาก่อน พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ยึดอำนาจจากขอมได้ และเป็นกษัตริย์ในปี พ.ศ. 1800 นับเป็นปฐมกษัตริย์ไทยในสมัยนั้น และเป็นราชธานีที่มีดินแดนกว้างไกลมาก ทิศเหนือถึงหลวงพระบาง ทิศตะวันออกถึงเวียงจันทน์ ทิศตะวันตกถึงหงสาวดี ทิศใต้ถึงนครศรีธรรมราชและแหลมมลายู สุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจในช่วงปี พ.ศ. 1873 ตรงกับสมัยพระเจ้าเลอไท และตกเป็นประเทศราชกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าเลอไทในปี พ.ศ. 1922 แต่ยังมีกษัตริย์ปกครองในฐานะเจ้าประเทศราชจนถึงปี พ.ศ. 1963 สมเด็จพระธรรมราชาที่ 4 กษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยสวรรคต สุโขทัยก็รวมเข้าเป็นแผ่นดินเดียวกับกรุงศรีอยุธยา

สุโขทัย เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง คำว่า สุโขทัย มาจากสองคำ คือ สุข + อุทัย อันมีความหมายว่า " รุ่งอรุณแห่งความสุข " สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1700 มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ " พ่อขุนรามคำแหงมหาราช " ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยและวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวาง
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องสังขโลก เครื่องปั้นดินเผาทุ่งหลวง ทองโบราณ เงินโบราณ
ขนมเกลียว ถั่วทอด กล้วยอบเนย ผ้าหาดเสี้ยว ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 427 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพ่อขุนรามคำแหงประทับบนแท่นมนังคศิลา
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" มะค่าโมง " Afzelia Xylocarpa (Kurz) Craib.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,596 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดแพร่
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอกงไกรลาศ
  3. อำเภอคีรีมาศ
  4. อำเภอบ้านด่านลานหอย
  5. อำเภอศรีสัชนาลัย
  6. อำเภอศรีสำโรง
  7. อำเภอสวรรคโลก
  8. อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  9. อำเภอศรีนคร
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 055 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 3 252-742-3
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 611-619
สถานีตำรวจ 611-199, 612-391
ตำรวจท่องเที่ยว 245-357, 245-358
โรงพยาบาลสุโขทัย 611-782, 611-702
บริษัท ขนส่ง จำกัด 613-296
วินทัวร์ 611-039
พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ 258-647, 258-941
ไปรษณีย์จังหวัด 611-645
สนามบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 612-448
สายการบินไทย จ.พิษณุโลก 258-029, 258-020
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 611-619
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 613-241
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก 641-571
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม