กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุโขทัย มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
 สุ โข ทั ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ร า ม คำ แ ห ง : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยปูชนียวัตถุอันเป็นโบราณสถานสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ตลอดจนมีสภาพธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตกสายรุ้ง มีเนื้อที่ประมาณ 341 ตารางกิโลเมตร หรือ 213,125 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ด้วยกรมป่าไม้ มีหนังสือที่ กส 0706/2978 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เรื่องการเลือกพื้นที่เพื่อจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ให้จังหวัดทุกจังหวัดประสานงานกับป่าไม้เขตดำเนินการตรวจสอบ พื้นที่ป่าไม้ในท้องที่แต่ละเขตว่าบริเวณใดบ้างเหมาะที่จะจัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติ จากการสำรวจ จังหวัดสุโขทัยได้มีหนังสือ ที่ สท 0009/1370 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ส่งสำเนาหนังสือจังหวัดที่ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับป่าไม้เขตตากมายังกรมป่าไม้ เพื่อให้พิจารณาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ท้องที่อำเภอคีรีมาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากป่าแห่งนี้มีทรัพยากรที่สำคัญ น้ำตก ทิวทัศน์ที่สวยงามและมีปูชนียวัตถุ อันเป็นโบราณสถานสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีหนังสือ ที่ 177/2518 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้ นายเชาวลิต เลิศชยันตี นักวิชาการป่าไม้ตรี ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูล ปรากฎว่าป่าเขาหลวงมีสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย เหมาะที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2518 กองอุทยานแห่งชาติ จึงเริ่มดำเนินการจัดตั้งป่าเขาหลวงเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า " อุทยานแห่งชาติรามคำแหง " ซึ่งได้อัญเชิญสมญานามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงแสนยานุภาพเป็นอัจฉริยะทางด้านความคิดของกรุงสุโขทัย มาเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติ เพื่อเทอดพระเกียรติแด่องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นสิริมงคลแก่อุทยานแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการรำลึกถึงสถานที่อันมีค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2518 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2518 เห็นชอบในหลักการให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณทีดินป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง และตำบลบ้านป้อม ตำบลคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 175 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 20 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

เขาหลวง เป็นภูเขาที่มียอดเขาสูงที่สุด อยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองสุโขทัย รูปพรรณสัณฐานคล้ายสตรีนอนสยายผมที่มีส่วนใบหน้าเคลียอยู่กับเมฆหมอกตลอดเวลา บนยอดเขามีทิวทัศน์สวยงาม ประกอบไปด้วย ยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ จำนวน 4 ยอด ได้แก่ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขาภูกา ยอดเขาเจดีย์ และยอดเขาแม่ย่า โดย ยอดเขาภูกา และ ยอดเขาแม่ย่า สูงที่สุด ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 1,200 เมตร

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ บนยอดเขาจะมีทุ่งหญ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ มีหญ้าหลายชนิดขึ้นอยู่รวมกัน บางชนิดเป็นพืชสมุนไพร โดยเฉพาะบริเวณสวนขวัญไทรงาม เป็นต้นไทรขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาได้ลักษณะสวยงามเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อน อยู่ระหว่างทางขึ้นเขาหลวง

สมุนไพรและว่าน ในพื้นที่อุทยานฯ มีว่านและสมุนไพรหลายร้อยชนิด เช่น โด่ไม่รู้ล้ม หอมไกดง นางคุ้ม อบเชย หนุมานประสานกาย เสน่ห์สาวหลง หนุมานนั่งแท่น สบู่เลือด เพชรหน้าทั่ง เลือดค้างคาว ลางจืด กระวาฬ กำลังเสือโคร่ง ฯลฯ

น้ำตกสายรุ้ง เป็นน้ำตกที่สูงชันและสวยงาม เกิดจากต้นน้ำบริเวณเขาเจดีย์มาเป็นลำธารคลองไผ่นา ไหลลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีโตรกผาสูงชันกว่าร้อยเมตร แต่จะมีน้ำตกเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันคล้ายจอมปลวกใหญ่ อยู่โดดเด่นบนภาคเหนือตอนล่างบนเทือกเขาสูงของเขานารายณ์ เขาเจดีย์ เขาแม่ย่า เขาภูกา ประกอบกันเป็นเทือกเขาหลวง มีจุดสูงสุด 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำยม
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพอากาศในฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม จะมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน และฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นสบาย โดยเฉพาะบนยอดเขาหลวง อุณหภูมิจะหนาวเย็นในเวลากลางคืน ช่วงที่อากาศเย็นสบายที่สุดระหว่างเดือนธันวาคม - มกราคม
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง อยู่ในที่ราบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และ ทุ่งหญ้า ซึ่งมีพืชสมุนไพรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณที่เรียกว่า " สวนแก้วและสวนขวัญ "

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียน ยมหอม สมพง เต็ง รัง พยอม ประดู่ แดง เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าประกอบด้วย ช้าง กวาง เก้ง หมูป่า ลิง กระรอก ชะนี และ นกชนิดต่างๆ เป็นต้น
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตู้ ปณ. 1 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทรศัพท์ 0-5561-9200


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติรามคำแหง สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
เส้นทางที่ 1 ..... จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 101 มุ่งหน้าสู่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เลี้ยวซ้าย แยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติตรงหลักกิโลเมตรที่ 414 ไปตามทางลูกรัง 1 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

เส้นทางที่ 2 ..... จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ จากจังหวัดนครสวรรค์ใช้ทางหลวงหมายเลข 117 สู่จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย แล้วเดินทางสู่อำเภอคีรีมาศ แยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเช่นเดียวกัน
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติรามคำแหง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม