อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง สุโขทัย

ธาราบุรี รีสอร์ท

โรงแรม อนันดา มิวเซียม แกลเลอรี่

สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอื่น ๆ ในจังหวัดสุโขทัย คลิกที่นี่

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุโขทัย
 สุ โข ทั ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ สุ โ ข ทั ย : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
( เมืองเก่าสุโขทัย )

ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุโขทัยตามทางหลวงแผ่นดินสายสุโขทัย - ตาก ทางหลวงหมายเลข 12 ไปทางทิศตะวันตก เมื่อผ่านเข้าเมืองเก่าจะแลเห็นยอดเจดีย์แบบต่างๆ อันสง่างามและวิหารอันศักดิ์สิทธิ์

กำแพงเมืองสุโขทัย ตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นกำแพงพูนดิน 3 ชั้น โดยการขุดเอาดินขึ้นมาถมเป็นกำแพง และพื้นดินที่ขุดขึ้นยังเป็นคูน้ำไว้ใช้สอย และเป็นกำแพงน้ำขึ้นอีก 2 ชั้น กำแพงด้านทิศเหนือจรดทิศใต้ยาว 2,000 เมตร ด้านทิศตะวันตกยาว 1,600 เมตร มีประตูเมืองสี่ประตู ด้านเหนือเรียกว่า "ประตูศาลหลวง" ด้านทิศตะวันตกเรียกว่า "ประตูอ้อ" ด้านทิศตะวันออกเรียกว่า "ประตูกำแพงหัก" ด้านทิศใต้เรียกว่า "ประตูนะโม" ภายนอกกำแพงในรัศมี 5 กิโลเมตรมีโบราณสถานประมาณ 70 แห่ง สร้างขึ้นไว้ในพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากร และได้รับการจัดตั้งให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2537

เมืองเก่าสุโขทัย ภาพโดย คุณสงกรานต์
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
การเข้าชมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น.

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชมเมือง นักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานฯ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทร 055-697310
 
: : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ ใ น เ ข ต อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ สุ โ ข ทั ย : :

ภายในกำแพง
วัดมหาธาตุ เป็นวัดใหญ่อยู่กลางเมือง สร้างสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีเจดีย์ต่างๆ รวมถึง 200 องค์ นับเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ตั้งเป็นเจดีย์ประธานล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์บนฐานเดียวกัน คือปรางค์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์แบบศรีวิชัย ผสมลังกาก่อด้วยอิฐอยู่ที่มุม ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันได้รับการเคลื่อนย้ายไปที่วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ที่ด้านเหนือและด้านใต้เจดีย์มหาธาตุมีพระพุทธรูปยืนภายในซุ้มเรียกว่า "พระอัฏฐารศ" ด้านใต้ยังพบแท่นหินเรียกว่า "ขอมดำดิน" อีกด้วย
 
ศาลตาผาแดง เป็นศาสนสถานตามคติศาสนาฮินดู ก่อด้วยศิลาแลง ส่วนยอดหักพังลงหมด รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ศิลาที่เป็นรูปเคารพเปรียบเทียบได้กับศิลปะในนครวัด ( ราว พ.ศ. 1650-1720 ) จัดเป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
 
เนินปราสาทพระร่วงหรือเขตพระราชวัง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดมหาธาตุ เป็นซากอาคารก่อด้วยอิฐ ขุดแต่งบูรณะแล้ว มีฐานบัวโดยรอบทำด้วยปูนปั้น สันนิษฐานว่าเนินแห่งนี้คือที่ตั้งของพระที่นั่งหรือปราสาทที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงที่ครองกรุงสุโขทัยในกาลก่อน แต่องค์ปราสาทหาชิ้นดีไม่ได้ เพราะคงจะสร้างด้วยมือและไม้ เดี๋ยวนี้มีแต่ซากกระเบื้องมุงหลังคากระจัดกระจายทั่วไป ณ เนินปราสาทแห่งนี้เองที่ได้ค้นพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงฯ และพระแท่นมนังคศิลา
 
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ลักษณะพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ ขนาด 2 เท่าขององค์จริง สูง 3 เมตร ประทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตุถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชน พระแท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์ไว้ข้างๆ ลักษณะพระพักตร์เหมือนอย่างพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนต้น ถ่ายทอดความรู้สึกว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีน้ำพระทัยเมตตากรุณา ยุติธรรม และเฉียบขาด ที่ด้านข้างมีภาพเผ่นจำหลักจารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ตามที่อ้างถึงในจารึกสุโขทัย
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณที่ได้จากการขุดค้นพบทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัย และที่ประชาชนมอบให้ บริเวณพิพิธภัณฑ์จะแบ่งส่วนการแสดงโบราณวัตถุไว้เป็น 3 ส่วนคือ

1. อาคารลายสือไทย 700 ปี เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าอาคารใหญ่ เป็นที่จัดแสดงศิลปะวัตถุสมัยสุโขทัย เช่น พระพุทธรูป เครื่องใช้ถ้วยชามสังคโลก ศิลาจารึก ฯลฯ

2. อาคารพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น แสดงศิลปะวัตถุในยุคสมัยต่างๆ อาทิ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ โอ่ง สังคโลก เครื่องศาสตราวุธ เครื่องถ้วยชามสังคโลก เงินตรา ท่อน้ำระบบชลประทานสุโขทัย ฯลฯ

3. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จะอยู่ด้านนอกโดยรอบอาคารใหญ่ เป็นที่ตั้งแสดงศิลปะวัตถุโบราณต่างๆ อาทิ เช่น พระพุทธรูปศิลา แผ่นจำหลัก รูปทรงอาคารไทยแบบต่างๆ เตาทุเรียงจำรอง เสมาธรรมจักรศิลา เป็นต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง เปิดให้ชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าธรรมเนียมเข้าชมคนละ 30 บาท
 
แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย ( เตาทุเรียง ) อยู่ใกล้วัดพระพายหลวง บริเวณแนวคูเมืองเก่าที่เรียกว่า "แม่โจน" เป็นเตาเผาถ้วยชามสมัยสุโขทัย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ค้นพบเตาโดยรอบ 49 เตา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณคันคูแม่น้ำโจน ด้านทิศเหนือ 37 เตา ด้านทิศใต้กำแพงเมือง 9 เตา และด้านทิศตะวันออก 3 เตา เตาเผาเครื่องสังคโลกมีลักษณะคล้ายประทุนเกวียน ขนาดกว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาว 4.5 เมตร เครื่องปั้นดินเผาที่พบบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภทถ้วยชามมีขนาดใหญ่ น้ำยาเคลือบขุ่นสีเทาแกมเหลืองมีลายเขียนสีดำส่วนใหญ่ ทำเป็นรูปดอกไม้ ปลา และจักร
 
วัดศรีชุม ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระพายหลวงไปทางทิศตะวันตก 800 เมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และลักษณะของวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระอัจนะนั้น สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน ผนังแต่ละด้านก่ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน และเดินขึ้นไปตามบันไดแคบๆ ถึงผนังด้านข้างขององค์อัจนะ สามารถขึ้นไปถึงผนังด้านบนได้ ภายในช่องกำแพงตามฝาผนังมีภาพเขียนเก่าแก่ แต่เลอะเลือนเกือบหมด ภาพเขียนนี้มีอายุเกือบ 700 ปี นอกจากนี้ บนเพดานช่องบันไดยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่เกาะสลักลวดลายต่างๆ ไว้ มีจำนวนทั้งหมด 50 ภาพ เมื่อเดินตามช่องทางบันไดขึ้นไปโผล่บนหลังคาวิหารมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเก่าสุโขทัยได้โดยรอบ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 


นอกกำแพงเมืองด้านตะวันตก
วัดสะพานหิน โบราณสถานด้านตะวันตกของกำแพงที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ สูงประมาณ 200 เมตร มีทางเดินปูด้วยหินชนวนแผ่นบางๆ จนถึงบริเวณลานวัด มีวิหารก่อด้วยอิฐมีเสาก่อด้วยศิลาแลง 4 แถว 5 ห้อง ภายในที่ประดิษฐานพระปางประทานอภัยสูง 12.50 เมตร เรียก "พระอัฏฐารศ"
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 


นอกกำแพงเมืองด้านใต้
วัดเชตุพน ศิลปกรรมที่น่าสนใจคือมณฑปสร้างด้วยหินชนวนประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถคือ พระพุทธรูปแบบนั่ง ยืน เดิน นอน ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป มีการใช้วัสดุด้วยอิฐ หินชนวน ศิลาแลง ในการก่อสร้างที่ประสานกันอย่างกลมกลืน ได้มีการพบศิลาจารึกหลักที่ 58 จารึกในปี พ.ศ. 2057 กล่าวว่า เจ้าธรรมรังสีสร้างพระพุทธรูปในวัดนี้
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 


นอกกำแพงเมืองด้านตะวันออก
วัดตระพังทองหลาง ศิลปกรรมที่สำคัญคือ มณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ ผนังด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ตอนประทานเทศนา โปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์ศากยราชและตอนเสด็จโปรดนางพิมพา นับเป็นศิลปกรรมชั้นเอกของสุโขทัย บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร และมีโบราณสถานที่น่าชมอีกมากมาย กรณีนักท่องเที่ยวมีเวลา มีโบราณสถานที่ควรชม ได้แก่

ทิศตะวันออก    : วัดเจดีย์สูง, วัดเกาะไม้แดง, วัดหอมพยอม
ทิศตะวันตก      : วัดพระบาทน้อย, วัดเจดีย์งาม, วัดมังกร, วัดอรัญญิก, วัดช้างรอบ
ทิศใต้              : วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม, วัดต้น, วัดอโศการาม

 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม ไพลิน สุโขทัย ( Pailyn Sukhothai Hotel ) English | Thai
โรงแรม อนันดา มิวเซี่ยม แกลเลอรี่ ( Ananda Museum Gallery Hotel )  English|Thai
ธาราบุรี รีสอร์ท ( Tharaburi Resort )  English | Thai
โลตัสวิลเลจ ( Lotus Village )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดสุโขทัย คลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทรศัพท์ 055-697310

 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย.. ระยะทาง 439 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากตัวเมืองสุโขทัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 มุ่งหน้าสู่จังหวัดตาก ประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม