เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท ( หาดเฉวง )

บ้านหาดงามบูติค รีสอร์ทแอนด์สปา ( หาดเฉวง )

โรงแรมอื่น ๆ ใน หาดเฉวง คลิกที่นี่พาวิลเลี่ยน สมุย บูติค รีสอร์ท ( หาดละไม )

ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ( หาดละไม )

โรงแรมอื่น ๆ ใน หาดละไม คลิกที่นี่คีรีคายัน ลักชูรี่พูลวิลล่า & สปา ( หาดแม่น้ำ )

แฟร์ เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา ( หาดแม่น้ำ )

โรงแรมอื่น ๆ ใน หาดแม่น้ำ คลิกที่นี่โรงแรมอื่น ๆ ใน เกาะสมุย คลิกที่นี่

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุราษฎร์ธานี
 สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ก า ะ ส มุ ย ( Koh Samui ) : : :

เกาะสมุย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย เป็นอำเภอหนึ่งในเขตสุราษฎร์ธานี ห่างจากสุราษฎร์ธานีเป็นระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร กว้าง 24 กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร ถนนโดยรอบเกาะยาว 50 กิโลเมตร ชื่อถนนสายทวีราษฎร์ภักดี ช่วงเวลาที่เหมาะไปเที่ยวพักผ่อน คือ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน เพราะคลื่นลมสงบ บนเกาะสมุยมีหาดทรายสวยงามรอบเกาะ แต่หาดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนกันมากคือ หาดเฉวงและหาดละไม

ชายทะเลที่เกาะสมุย ภาพโดย คุณวิสูตร
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
สถานที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ น้ำตกหินลาด น้ำตกหน้าเมือง ศูนย์ลิงสมุย หินตา หินยาย พระพุทธรูปใหญ่ สวนผีเสื้อ และสนามชนควาย
 

ภาพถ่าย :-

หินตา
หินตา

บรรยากาศ
บรรยากาศ


หาดบ่อผุด


ครอบครัวและญาติคุณจิตติ วิมไตรเมต
ณ หาดบ่อผุด
 
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

การเดินทาง :-

การเดินทางไปเกาะสมุย มีเรือโดยสาร เรือเฟอร์รี่ออกจาก ท่าดอนสัก ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ( สามารถนำรถยนต์ข้ามที่ท่านี้ได้ด้วย )

การเดินทางโดยเครื่องบินไปเกาะสมุย ดูได้ที่
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
http://www.bangkokair.com
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

แผนที่หาดต่าง ๆ บนเกาะสมุย :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม