เขื่อนรัชชประภา ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) สุราษฎร์ธานี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา
ดูตัวอย่างโฆษณาคลิกที่นี่เลยจ้า
 
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ เดือนละ 300 บาท ติดต่อ 08-1629-3354 โจ 
ผู้สนับสนุน

"ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ พักแพผาแดง แหล่งรวมสัตว์ป่า"
บรรยากาศสุดยอด พี่น้องเหอ ราคาก็ไม่แพง บริการประทับใจ แน่นอน ไปลองแล
ติดต่อ พรานน้อย 085-7830250 , 085-7945677
 
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ เดือนละ 300 บาท ติดต่อ 08-1629-3354 โจ 
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุราษฎร์ธานี
 สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ขื่ อ น รั ช ช ป ร ะ ภ า : : :

เขื่อนรัชชประภา ( เขื่อนเชี่ยวหลาน )
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน
ห่างจากตัวเมืองราว 70 กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 401 หรือสายสุราษฎร์ฯ - ตะกั่วป่า พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 52-53 หรือกิโลเมตรที่ 67-68 เลี้ยวขวาเข้าสู่เขื่อนได้ทั้ง 2 ทางอีกประมาณ 14 กิโลเมตร

จุดชมทิวทัศน์เขื่อนรัชประภา ภาพโดย คุณหยดเทียน
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
เขื่อนรัชประภา เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวสูง 94 เมตร ยาว 761 เมตร กั้นลำคลองแสง อ่างเก็บน้ำหลังเขื่อนมีพื้นที่ 185 ตารางกิโลเมตร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง สร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 บริเวณหน้าป้อมทางเข้าเขื่อนมี ท่าเรือชาวบ้าน ซึ่ง สามารถเช่าเรือล่องชมทะเลสาบเหนือเขื่อน ได้ ส่วนบริการที่พักติดต่อที่ส่วนบริการบ้านพักติดต่อที่ โทร. 077-311522 หรือ 02-240740-5 ต่อ 5008
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติมพิเศษ :-
บริการเรือนำเที่ยวเหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน จองที่พักของการไฟฟ้า จองแพที่พักเหนือเขื่อน สอบถามข้อมูล ติดต่อ 08-1477-9734 คุณเล็ก
 
 

แผนที่ที่ตั้งเขื่อนรัชชประภา ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม