อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี

ภูผาและลำธาร รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุราษฎร์ธานี
 สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า ส ก : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติเขาสก มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอพนม และอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพพื้นที่เป็นธรรมชาติอันกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้น ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของเขตอุทยานแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำสลับซับซ้อน พื้นที่ราบมีน้อย พื้นที่ส่วนหนึ่งด้านทิศเหนือบริเวณคลองพระแสงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภา ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) ประกอบไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติเขาสก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 645.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 403,450 ไร่

น้ำตกสิบเอ็ดชั้น ภาพโดย คนพนม
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ( นายอรัญ โสโน ) และป่าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( นายธานี ภมรนิยม ) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากการสำรวจสภาพภูมิประเทศและสภาพป่าโดยเครื่องบินพบว่า ป่าโครงการไม้กระยาเลยคลองแสง - คลองหยี เกือบทั้งหมดเป็นภูเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะป่าบริเวณเขาสกเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มี น้ำตกสวยงาม หลายแห่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำตาปี มีสัตว์ป่าชุกชุม อีกทั้งไม่เคยผ่านการทำไม้มาก่อน น่าจะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1659/2519 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2519 แต่ได้รับรายงานว่ามีผู้ก่อการร้ายปฎิบัติการอยู่ในท้องที่ป่าแห่งนี้ จึงต้องระงับการสำรวจไว้ชั่วคราว จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้ว กองอุทยานแห่งชาติ จึงได้ส่ง นายวัลลภ สุคนธ์ นักวิชาการป่าไม้ 4 ออกไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 345/2521 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ปรากฎว่าป่าดังกล่าว มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีจุดเด่นต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ที่หายาก น้ำตก ถ้ำ หน้าผา สภาพป่าสมบูรณ์ เห็นควรดำเนินการยกเลิกสัมปทานป่าโครงการแห่งนี้เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อจะได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนสภาพไป เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวและการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในอดีตนั้น เขาสก มีชื่อว่า บ้านศพ เนื่องจากมีภูเขาลูกหนึ่งรูปร่างคล้ายยักษ์นอนตาย เรียกว่า ภูเขาพันธุรัตน์

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2521 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เห็นชอบให้จัดป่าแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ แต่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้รับสัมปทานทำไม้ของป่าโครงการแห่งนี้ขอทำไม้ออกก่อน จึงจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในภายหลัง ทำให้ต้องชะลอไว้ จนกระทั่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2522 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2522 ให้กรมป่าไม้ดำเนินการประกาศหรือออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พื้นที่ต่างๆ เป็นอุทยานแห่งชาติโดยเร่งด่วน โดยมิต้องคำนึงถึงเรื่องการทำไม้ตามสัมปทาน เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2522 ที่ต้องการสงวนป่าไม้ไว้โดยการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงดำเนินการจัดตั้งป่าแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำนดบริเวณที่ดิน ป่าคลองหยี และคลองพระแสง ท้องที่ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2523 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 22 ของประเทศ
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกวิ่งหิน เป็นน้ำตกที่น้ำไหลลงมารวมกับคลองสกที่บริเวณหัวแรด และในคลองสกด้านล่างของน้ำตกลงมาประมาณ 20 เมตร จะมีก้อนหินก้อนโตๆ วางเรียงรายกันอยู่ในลำคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถจะเดินข้ามลำคลองโดยเดินข้ามไปบนก้อนหินได้ จุดนี้เรียกว่า บางวิ่งหิน เป็นจุดที่มองดูสวยงามอีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 2.8 กิโลเมตร รถยนต์สามารถไปถึงได้

ตั้งน้ำ มีลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้าผาหันหน้าเข้าหากัน มีลำคลองสกไหลลอดผ่านเบื้องล่าง เป็นวังน้ำลึกมาก มีปลาชุกชุม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากน้ำตกวิ่งหินประมาณ 3.2 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยทางเท้า 3.2 กิโลเมตร

น้ำตกโตนกลอย เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม เกิดจากคลองสก ลักษณะน้ำตกเป็นน้ำตกชั้นเดียวดิ่งลงมาเป็นลำน้ำ ไหลแรงตลอดปี มีลานหินสำหรับพักผ่อนอยู่บนชั้นน้ำตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 9 กิโลเมตร

น้ำตกโตนไทร เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก บริเวณน้ำตกมีหินก้อนใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ทั่วไป แต่ก็ช่วยให้น้ำตกมีความสวยงามเพิ่มขึ้นอีก ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากน้ำตกโตนกลอยประมาณ 2 กิโลเมตร

น้ำตกธารสวรรค์ เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยบางพลูจืด ซึ่งไหลลงสู่คลองสก เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกลงมาจากผาชันพุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตั้งน้ำ 3 กิโลเมตร

น้ำตกสิบเอ็ดชั้น น้ำตกสิบเอ็ดชั้น เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำในคลองบางแลนไหลตกลงมาเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันมาตามร่องหน้าผา เป็นรูปขั้นบันได 11 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี ไม่ขาดสาย ชั้นล่างสุดของน้ำตกจะมีวัง สำหรับลงเล่นน้ำได้ และมีโขดหินวางเรียงรายอยู่ทั่วไป เหมาะสำหรับนั่งพักผ่อน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยเท้า

น้ำตกแม่ยาย เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวที่ รถยนต์ไปถึงได้ เพราะตั้งอยู่ติดกับถนนสายสุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า ตรงกิโลเมตร 113 เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 30 เมตร สวยงามมาก โดยเฉพาะฤดูฝนน้ำจะเต็มหน้าผาที่สูงชันกระจัดกระจายแตกฟองขาวโพลน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5.5 กิโลเมตร

ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำที่มี ค้างคาว อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะภายในถ้ำเป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่ มี หินงอกหินย้อย ที่สวยงาม อยู่ห่างจากที่ทำการอหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ขส.4 ( คลองแปะ ) ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 21 กิโลเมตร

เขื่อนรัชชประภา ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่สร้างปิดกั้นคลองพระแสง ตัวเขื่อนเป็นหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร ระดับสันเขื่อนสูง 100 เมตร อ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ 165 ตารางกิโลเมตร ภายในอ่างเก็บน้ำมีเกาะมากกว่า 100 เกาะ มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบเขากาเลาะ เขื่อนเชี่ยวหลานอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 50 กิโลเมตร

ถ้ำน้ำทะลุ อยู่หน่วยพิทักษ์ อช. ที่ ขส. 4 ริมอ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลาน โดยต้องนั่งเรือจากท่าเรือเขื่อนรัชชประภาไปประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเข้าไปตามคลองแปะอีกประมาณ 15 นาที แล้วเดินเท้าต่อไปประมาณ 4 กิโลเมตร จึงถึงถ้ำน้ำทะลุ ที่มีปากถ้ำกว้างใหญ่ถึง 30 เมตร ภายในกว้างขวางมีลำธารไหลผ่านตลอดความยาว 500 เมตร ภายในถ้ำมี หินงอกหินย้อย รวมทั้งโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำจนมีรูปทรงแปลกตา  
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาดินและภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน โดยเฉพาะ ช่องแคบเขากาเลาะ มีลักษณะเป็นเขาหินปูนที่มียอดแหลมระเกะระกะ มีแนวหน้าผาสูงชัน บางแห่งเป็นแท่งสูงขึ้นไปในอากาศคล้ายหอคอยสูง ที่ราบมีไม่มาก มีสภาพป่าเป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์มาก เป็นป่าต้นน้ำลำธารของ แม่น้ำตาปี จุดสูงสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 960 เมตร โดยเฉลี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร และลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทรายมีสีแดง บางแห่งเป็นดินลูกรังแต่มีส่วนน้อย
 

สภาพภูมิอากาศ :-
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฝั่ง คือทั้งด้านมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน จนถึงปลายเดือนธันวาคม ของทุกปี และจะตกชุกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน ช่วงที่เหมาะสม ในการเข้าไปชมอุทยานแห่งชาติเขาสก จะอยู่ในระหว่าง เดือนธันวาคม - เมษายน ของทุกปี
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ โดแหลม ตะเคียน ยาง ตาเสือ หงอนไก่ กระบาก ยมหอม อินทนิน ฯลฯ
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ บัวผุด เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ที่ขึ้นปะปนกันระหว่างพันธุ์ไม้ในเขตภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าประกอบไปด้วยสัตว์นานาชนิด ได้แก่ ช้าง กวาง เสือ หมี สมเสร็จ ชะนี ลิง เลียงผา และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น กบทูด และพันธุ์ปลาที่หายากประจำถิ่น ได้แก่ ปลามังกร
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติเขาสก มีบ้านพัก มีสถานที่กางเต็นท์ ไว้บริการนักท่องเที่ยว
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติเขาสก หมู่ที่ 6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี 84250
โทรศัพท์ 077-395139, 077-395154-5หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาสก มี 2 เส้นทางคือ
1. จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี หรืออำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 401 ( ถนนสายสุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า ) แยกเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ตรงหลักกิโลเมตรที่ 109 ระยะทางประมาณ 1.5 ิกิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
2. ใช้เส้นทางแยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาสก ระหว่างกิโลเมตรที่ 52-53 และ 67-68 เข้าสู่ถนนลาดยางไปประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงเขื่อนเชี่ยวหลานซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานฯ
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาสก :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม