กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุราษฎร์ธานี "เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ"
 สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ห มู่ เ ก า ะ อ่ า ง ท อ ง : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ 102 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่น้ำประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุด และเกาะไผ่ลวก ฯลฯ มีจุดสูงสุดอยู่บนเกาะพะลวยจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 395 เมตร

หมู่เกาะอ่างทอง ภาพโดย คุณวิสูตร
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
จากบทความสารคดีเรื่อง หมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยนายสมบูรณ์ วงศ์ภักดี นักวิชาการป่าไม้ตรี ที่ได้มีโอกาสไปพบความงามแห่งธรรมชาติ กลายเป็นจุดเริ่มต้นผลักดันให้มีการสำรวจหมู่เกาะอ่างทองอย่างเป็นทางการขึ้น โดยกรมป่าไม้ ซึ่งในขณะนั้นหมู่เกาะอ่างทองยังเป็นพื้นที่หวงห้ามของกองทัพเรือ

จากการที่กรมป่าไม้ได้สำรวจ และประสานงานขอสงวนพื้นที่บริเวณหมู่เกาะอ่างทองจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่ขัดข้องในการที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ซึ่งเห็นชอบให้กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะอ่างทอง ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 174 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 นับเป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 21 ของประเทศไทย
 
Top

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

หมู่เกาะอ่างทอง ส่วนใหญ่เป็นเกาะเขาหินปูนสูงชัน การก่อกำเนิดของเขาหินปูนนี้มีมาพร้อมกับการผุพังสลายตัวของหินปูน รวมถึงการสึกกร่อนและผุพังโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะจากน้ำใต้ดิน ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้พบถ้ำขนาดใหญ่และโพรงหินทั้งขนาดเล็กและใหญ่ตามเกาะต่างๆ ภายในถ้ำ ยังปรากฏเป็น หินงอกหินย้อย บางแห่งมีลำธารไหลผ่านภายใน และบางแห่งเกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง บนเกาะวัวตาหลับ 2 แห่ง บนเกาะแม่เกาะ 1 แห่ง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตั้งอยู่ในเขตน้ำตื้นใกล้ฝั่ง มีความลึกเฉลี่ยของน้ำประมาณ 10 เมตร และได้รับอิทธิพลของตะกอนจากแม่น้ำตาปีสูง ทำให้น้ำทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง มีความโปร่งใสน้อย อีกทั้งลักษณะชายฝั่งโดยทั่วไปของหมู่เกาะอ่างทอง มีความชันสูง ทำให้แนวปะการังบริเวณนี้ก่อตัวเป็นเพียงแนวแคบๆ ใกล้ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ และบริเวณที่มีที่กำบังซึ่งได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปะการังส่วนใหญ่ ได้แก่ ปะการังหินลูกช้าง ปะการังสมอง ปะการังเขากวางกิ่งสั้น อยู่ด้านบนของแนว ส่วนในระดับที่ลึกลงไปได้รับแสงน้อยจะมีพวกปะการังแผ่นในสกุล Pavona และปะการังดอกไม้ กลุ่มสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้แก่ ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น ปลาสินสมุทร ปลานกแก้ว ปลากะเบนทอง ปลาฉลามหูดำ ปลาเก๋า หอยเม่นลายเสือ บริเวณด้านในของแนวปะการังซึ่งมีการไหลเวียนของน้ำไม่ดีพอและได้รับอิทธิพลของการตกตะกอนมากจะเป็นที่อาศัยของปลิงทะเล ปูม้า และสาหร่ายสีน้ำตาล กลุ่มสาหร่ายทุ่น และสาหร่ายจอก

บริเวณด้านข้างเกาะ ที่เป็นหินชันและมีความลึกมากจนแสงส่องลงไปได้น้อย ปะการังไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์กลุ่มกัลปังหา แส้ทะเล กัลปังหาหวี หอยนางรม หอยมือเสือ ซึ่งยึดครอบครองพื้นที่อยู่ทั่วไป ถึงแม้ในบริเวณนี้จะมีความโปร่งใสของน้ำน้อย แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหาร แพลงค์ตอน พืชและสัตว์ ฉะนั้นในบริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่หากินโดยการกรองสารอาหารจากน้ำทะเล ได้แก่ พวกกลุ่มหอยสองฝาชนิดต่างๆ ปะการังอ่อน หอยจอบ ฟองน้ำครก สาหร่ายคัน เพียงหัวหอม เป็นต้น บริเวณอาณาเขตทะเลเป็นแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิดที่สำคัญคือ ปลาทู ปลากะตัก และหมึก
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

เกาะวัวตาหลับ เป็น ที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ด้านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเป็นหาดทรายขาวสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ นอนเล่นพักผ่อนริมหาด เมื่อขึ้นไปสู่ จุดชมวิว บนยอดเขา ระยะทางประมาณ 400 เมตร จะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองทั้งหมดที่ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวด้วยรูปร่างลักษณะต่างๆ แปลกตา มองเห็นกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และอำเภอพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถ้ำบัวโบก อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ เป็นแหล่งที่มีความแปลกและเด่นทางธรณีวิทยา โดยเฉพาะ หินงอกหินย้อย รูปร่างสวยงาม ดูคล้ายดอกบัวบานนั้น เปรียบประดุจกับปฏิมากรรมชิ้นเยี่ยมจากธรรมชาติ

ทะเลใน หรือ ทะเลสาบกลางภูเขา ตั้งอยู่บนเกาะแม่เกาะ เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูนที่สูงสลับซับซ้อนแต่มีอุโมงค์ใต้น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลเปิด มีขนาดกว้างประมาณ 200 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกประมาณ 20 เมตร การกำเนิดของ ทะเลสาบน้ำเค็ม นี้สันนิษฐานว่าเกิดจากการยุบตัวของหินชั้นล่างทำให้เกิดบ่อยุบ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับหมู่เกาะ หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการเดียวกับการเกิดถ้ำ การเดินทางไปชมทะเลใน โดย นั่งเรือยนต์ จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปประมาณ 15 นาที และเดินเท้าไปตามบันไดทางเดินขึ้นไปยัง จุดชมวิว จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของทะเลใน และหมู่เกาะโดยรอบและทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลเปิดได้อย่างชัดเจน

เกาะสามเส้า ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะแม่เกาะ เป็นแหล่ง ปะการัง ที่สวยงาม และมีสะพานหินธรรมชาติที่ยื่นโค้งออกไปในทะเล มีหาดทรายขาวสะอาด เหมาะแก่การ ตั้งแคมป์พักแรมและว่ายน้ำชมปะการัง

เกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง เป็นจุดที่มี แนวปะการัง และหาดทรายขาวสะอาด
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ลักษณะการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง :-

การมาท่องเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สามารถมาในลักษณะ ไปเช้า - เย็นกลับ หรือจะมา พักแรมค้างคืน ปัจจุบันจะมีการดำเนินกิจการบริการนำเที่ยวจำนวน 3 บริษัท โดยใช้เรือยนต์ 4 ลำ แต่ละลำสามารถจุผู้โดยสารได้ 200-250 คน โดยจะมีบริการนำเที่ยวในรูป ทัวร์ไป - กลับ ภายในวันเดียว จากเกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง จุดแรกที่แวะพักจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ เกาะวัวตาหลับ โดยจะมีเรือพาดหางของชมรมเรือหางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นผู้รับนักท่องเที่ยวจากเรือทัวร์ไปขึ้นเกาะอีกต่อหนึ่ง และต่อจากนั้นบริษัทฯ จะนำนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม ทะเลใน ที่ เกาะแม่เกาะ ตลอดทั้งนำชมหมู่เกาะอ่างทองโดยรอบ แล้วจึงพานักท่องเที่ยวเดินทางกลับสู่เกาะสมุยต่อไป
 
Top

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิอากาศ :-
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอยู่ห่างจากเกาะสมุย และเกาะพะงัน ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร มีลมมรสุมพัดผ่าน ทำให้ฝนตกชุก คลื่นพายุรุนแรง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส ฉะนั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จะอยู่ในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ทั้งนี้เป็นช่วงคลื่นลมสงบ
 

พรรณไม้ :-
ลักษณะพรรณพืชตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง แบ่งตามลักษณะของสภาพป่าและถิ่นที่ขึ้นอยู่ ได้แก่

ป่าดงดิบแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ของเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะวัวตาหลับ เกาะพะลวย เกาะสามเส้า ในบริเวณไหล่เขาและตามร่องลำธาร
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น พลอง จิกเขา รักเขา เชียด เต่าร้าง เกด หวาย และกล้วยไม้นารี ช่องอ่างทอง ฯลฯ

ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งขึ้นบริเวณแคบๆ ตามชายหาดและเชิงเขาชายทะเลทั่วไปของเกาะต่างๆ
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ หูกวาง โพทะเล รักทะเล ลำเจียก และพลับพลึง เป็นต้น

ป่าเขาหินปูน พบในบริเวณเขาหินปูน พันธุ์ไม้ที่ขึ้นเป็นไม้ขนาดเล็ก
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ จันทน์ผา สลัดได และยอป่า

ป่าชายเลน พบอยู่บ้างในบริเวณซอกหินที่มีหาดทรายหรือหาดเลนในวงรอบของทะเลในของเกาะแม่เกาะ และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะในบางอ่าวที่เว้าเข้าไปในแผ่นดิน สภาพเป็นป่าชายเลนเกิดใหม่และมีขนาดเล็ก
พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ เป็นโกงกางใบเล็ก
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
ด้วยสภาพที่เป็นเกาะขนาดเล็กกลางทะเล มีที่ราบและลาดชันปานกลางน้อย ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเกาะที่เป็นเขาหินปูนสูงชัน จึงทำให้เป็นข้อจำกัดในเรื่องของการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์ที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สามารถแยกประเภทต่างๆ ได้แก่

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบรวม 16 ชนิด ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิงแสม นากใหญ่จมูกชน แมวดาว เสือปลา พญากระรอกดำ ค้างคาวแม่ไก่เกาะ เป็นต้น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำ ได้แก่ โลมาและวาฬ

นก พบไม่น้อยกว่า 52 ชนิด เช่น นกยางทะเล นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ นกแอ่นกินรัง นกแก๊ก นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกินเปี้ยว เป็นต้น

สัตว์เลื้อยคลาน พบไม่น้อยกว่า 10 ชนิด เช่น จิ้งจกหางเรียบ กิ้งก่าสวน แย้จุด เหี้ย จิ้งเหลนบ้าน งูเหลือม งูสายท่านธรรมดา เต่าตะนุ และเต่ากระ เป็นต้น

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พบน้อยมากในพื้นที่สำรวจพบมี 5 ชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน กบบัว กบนา กบหนอง และปาด
 

สถานที่พักแรม :-
สอบถามรายละเอียดตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบริการบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-2919-21

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 145/1 ถ.ตลาดล่าง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-6025 ( สนง. ) โทร 0-7742-0225 ( เกาะ )


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้เฉพาะทางเรือโดยสาร ดังนี้

1. เดินทางจากสุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เรือเร็วส่งเสริมใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เรือนอนกลางคืน ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ัชั่วโมง

2. เดินทางจากเกาะสมุย - ที่ทำการอุทยานฯ ( เกาะวัวตาหลับ ) โดยเรือท่องเที่ยว ( หน้าทอน ) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เรือท่องเที่ยว ( บ่อผุด ) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

3. เช่าเหมาเรือไปเอง
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม