กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย


 
ตาก
 ต า ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ขื่ อ น ภู มิ พ ล : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

เขื่อนภูมิพล ( เขื่อนยันฮี )
อยู่ที่อำเภอสามเงา เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในเมืองไทย สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ และสูงที่สุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์และเป็นอันดับ 8 ของโลก มีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร กั้นแม่น้ำปิงที่เขาแก้ว อำเภอสามเงา สามารถอำนวยประโยชน์ในด้านชลประทานแก่พื้นที่ถึง 1,500,000 ไร่ และอำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าถึง 500,000 กิโลวัตต์ อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเก็บน้ำได้ 13,642 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ผิวน้ำเหนือเขื่อนประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร นอกจากประโยชน์ทางด้านพลังงานไฟฟ้าและชลประทาน เขื่อนภูมิพลเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

เขื่อนภูมิพล ภาพโดย Water's
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เปิดให้ชมเขื่อน เวลา 07.00-17.00 น.
 

สถานที่น่าสนใจในเขื่อนภูมิพล :-

พระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ำ มีวัดพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนดอย ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทและศาลาประดิษฐานองค์พระธาน ทิวทัศน์โดยรอบงดงาม

เกาะวาเลนไทน์ เป็นเกาะเล็กๆ มีหาดทรายสามารถเล่นน้ำได้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะทั้งสองได้โดยเช่าเรือจากเขื่อนภูมิพลล่องไปตามลำน้ำ ประมาณ 15 - 30 นาที
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- http://www.bhumiboldam.egat.com เขื่อนภูมิพล เป็นเว็บท่องเที่ยวมีรายละเอียดมากมาย ที่แน่ ๆ มีภาพบรรยากาศให้ดูเยอะมาก ล่อง-แพ, สนามกอล์ฟ, เรือคะยัค, จักรยานเสือภูเขา, บ้านพักรับรองมีภาพบรรยากาศภายในแต่ละบ้านพักให้ดูสวยงาม มาก มาเที่ยวแล้วจะติดใจค่ะ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงา แยกซ้ายจากทางหลวงหมายเลข 1 ตรงกิโลเมตรที่ 463-464 ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นทางราดยาง
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  

Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม