อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง

อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา ( หาดฉางหลาง )

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตรัง
 ต รั ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ห า ด เ จ้ า ไ ห ม : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสิเกาและอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ230.868 ตารางกิโลเมตร

หาดปากเมง ภาพโดย www.mojigirl.com
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรัง ซึ่งยาวประมาณ 120 กิโลเมตร บริเวณปากน้ำเรียงรายด้วยหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตสงบเรียบง่ายเปี่ยมด้วยน้ำใจ สภาพพื้นที่มีทั้งที่เป็นหาดทรายละเอียด น้ำทะเลสีใสและป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติ เกาะแก่งนอกฝั่ง นับจากปากอ่าวทางด้านเหนือในท้องที่อำเภอสิเกาและอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีหาดทรายขาว น้ำใส ถ้ำสวย แนวปะการัง ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึกทอดเชื่อมระหว่างเกาะล้วนสวยงาม นับเป็นสวรรค์ของนักนิยมทะเล และเหนือสิ่งอื่นใดคือ คุณค่าทางนิเวศวิทยาอันสูงล้ำ เพราะเป็นแหล่งอาศัยของสรรพชีวิตทั้งพืชและสัตว์น้ำทั้งหลาย โดยเฉพาะ พะยูน สัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิด ที่ใกล้จะสูญพันธุ์

เจ้าไหม ชื่อสั้นๆ และสวยงามนี้ใช้เรียกได้ทั้งหมู่บ้าน ลำคลอง หาดทราย ถ้ำ เขา เกาะ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2524 สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

1. พื้นที่ชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะมุกต์ เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะเจ้าไหม เกาะเมง ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสังคมพืชป่าดงดิบ ป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าเขาหินปูน มีพันธ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยางหลุมพอ ตะเคียนหิน โกงกาง ตะบูน ถั่ว โปรง หูกวาง สนทะเล โพทะเล จันทน์ผา เป้งทะเล และสลัดได สัตว์ที่พบอยู่ในบริเวณนี้ได้แก่ นกกระสาคอดำ ซึ่งพบเห็นไม่มากนัก ลิง ค่าง หมูป่า ลิ่น นกยางเขียว นกยางทะเล นกออก แย้ เหี้ย จงโคร่ง ฯลฯ

2. พื้นน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 137.22 ตารางกิโลเมตร มีแนวปะการังเป็นบริเวณกว้างตามไหล่เกาะที่มีความลาดชันสูง แนวปะการังจะปรากฏอยู่บริเวณเกาะแหวน เกาะเชือก เกาะกระดาน และเกาะมุกต์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสังคมพืชน้ำที่สำคัญคือ หญ้าทะเล ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายของพืช และสัตว์ในทะเล เป็นที่หลบภัย แหล่งอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัยของลูกปลา ลูกกุ้ง เต่า และที่สำคัญเป็นแหล่งอาหารของพะยูน หญ้าทะเลที่พบมี 8 ชนิด ได้แก่ หญ้าผมนาง หญ้าชะเงาใบสั้นปล้องยาว หญ้าใบสน หญ้าเต่า หญ้าชะเงาใบยาว และหญ้าใบมะกรูด
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน เป็นระยะปลอดมรสุม โอกาสเปิดที่จะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งจะได้พบกับธรรมชาติที่น่าสนใจในหลายรูปแบบ

บ่อน้ำร้อน ตั้งอยู่บริเวณตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง น้ำในบ่ออุ่นจัด อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส ฟองพรายที่ผุดพลุ่งขึ้นมาเป็นครั้งคราวมีกลิ่นจางๆ ของกำมะถันแทรกขึ้นมาด้วย

เจ้าไหม ห่างจากตัวจังหวัดตรัง 59 กิโลเมตร หากเลียบชายทะเลมาทางปากเมง และ 47 กิโลเมตร หากผ่านทางกันตัง เกาะเจ้าไหม ถูกโอบล้อมด้วยทะเลด้านหนึ่ง และลำคลองอีกด้านหนึ่ง มีเขารูปกระโดงฉลาม ที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ นับจากเขากระโดงฉลามมา 5 กิโลเมตร ไปจรดหาดหยงหลิงเป็นหาดยาว ซึ่งเป็นชายหาดกว้างขวางเหมาะที่จะมา เข้าค่ายพักแรม แต่มีข้อควรระมัดระวังในเรื่องการเล่นน้ำ เนื่องจากน้ำลึกและคลื่นจัด ถัดเข้าไปอีกเป็นชายหาดที่ทอดยาวไปทางตะวันตกที่เรียกว่า หาดเจ้าไหม เหมาะในการเล่นน้ำ เพราะน้ำตื้นและบริเวณกว้าง เบื้องหน้าจะมองเห็นเกาะลิบงอยู่ไม่ไกลนัก ส่วนเบื้องหลังเป็นดงสนร่มรื่น สุดชายหาดคือโขดเขาอีกด้านหนึ่งของเขากระโดงฉลาม ในยามน้ำลงอาจเดินลัดเลาะโขดหินไปสู่เวิ้งอ่าวเล็กๆ อีกแห่งหนึ่งเรียก อ่าวปอ ลึกเข้าไปตามตามคลองเจ้าไหมคือที่ตั้งของถ้ำสวยที่ชื่อ ถ้ำเจ้าไหม ซึ่งสามารถแล่นเรือเข้าไปถึงปากถ้ำได้ ถ้ำเจ้าไหมมีหลายชั้นซับซ้อน ชั้นล่างเป็นถ้ำกว้างมี หินงอกหินย้อย เหมือนเสาต้นใหญ่ๆ ไต่หน้าผาไปทางขวาอีกประมาณ 100 เมตร จะถึงถ้ำชั้นบน ตามผนังถ้ำมีลักษณะเหมือนเปลือกหอยเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ และยังมีแอ่งน้ำใสเย็นก่อนเข้าสู่ชั้นใน

หาดหยงหลิง - หาดสั้น ด้านทิศใต้ที่ต่อกับหาดยาว เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสนที่เรียก หาดหยงหลิง สุดชายหาดเป็นเขาสูงที่เต็มไปด้วยเวิ้งและโพรงถ้ำ ซึ่งสามารถเดินลัดเลาะออกไปสู่หน้าผาริมทะเลได้ จากหาดหยงหลิงมีถนนผ่านไปทางด้านเหนืออีกประมาณไม่เกิน 1 กิโลเมตร จะมีชายหาดอีกแห่งหนึ่งคนละฟากเขา ที่เรียก หาดสั้น และไกลสุดตาลิบๆ อยู่ทางด้านเหนือเรียก แหลมหยงลำ

เกาะมุกต์ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่งในน่านน้ำตรัง มีความยาวของเกาะในแนวเหนือ - ใต้ ประมาณ 4.15 กิโลเมตร ความกว้างในแนวตะวันออก - ตะวันตก ประมาณ 3.8 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7.7 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านเกาะมุกต์ ซึ่งได้กันแนวเขตออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นภูเขาซึ่งมีจุดสูงสุดประมาณ 300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยวางตัวในแนวเหนือ - ใต้ ทางซีกตะวันออกเป็นที่ราบและลาดชันต่ำ ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของ ถ้ำมรกต หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ถ้ำน้ำ ที่มีทางเข้าเป็นโพรงเล็กๆ พอเรือลอดได้ในช่วงน้ำลง ความคดเคี้ยวและความมืดในโพรงถ้ำแคบๆ ที่มีช่วงยาว 80 เมตร คือ นาทีแห่งความระทึกใจ แต่ความตื่นตาตื่นใจจะเข้ามาแทนที่ทันทีที่ถึงปากถ้ำ ที่มี น้ำทะเลใสสีมรกต หาดทรายขาวสะอาดและพรรณไม้บางชนิด สภาพป่าเป็นภูเขาสูงชัน เป็นป่าดิบชื้น ใต้หัวแหลมเกาะมุกต์เป็นป่าชายเลน ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประกอบด้วย โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสมดำ แสมขาว หลุมพอทะเล จากทะเลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มี ปะการังอ่อนหลากสี ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นแนวหญ้าทะเล หญ้าทะเลเป็นอาหารของพะยูนที่พบในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม นอกจากนี้ยังพบสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล ได้แก่ หอยเม่น และดาวแดงหนาม เป็นต้น

เกาะกระดาน ไปทางด้านตะวันตกของเกาะมุกต์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึงเกาะอีกแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนภูเขาห้าลูกเป็นพืดติดต่อกัน นั่นคือ เกาะกระดาน เป็น ที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ หน่วยที่3 ( เกาะกระดาน ) อยู่ในท้องที่อำเภอกันตัง ความยาวของเกาะในแนวเหนือ - ใต้ ประมาณ 3.95 กิโลเมตร ความกว้างในแนวตะวันออก - ตะวันตก ประมาณ 1.45 กิโลเมตร พื้นที่รวม 1.64 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 70 ของพื้นที่เกาะเป็นภูเขา จุดสูงสุด 100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มี แนวปะการังแข็ง ตลอดชายฝั่งของเกาะกระดานมี ปะการังอ่อน และกัลปังหาทางด้านทิศใต้ของเกาะ ปะการังที่พบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ปะการังเขากวางชั้น ปะการังเขากวางก้านยาว ปะการังเห็ด ปะการังสมอง ปะการังอ่อน บริเวณที่ทำการหน่วยฯ ใช้เป็น สถานที่กางเต็นท์ได้ ประมาณ 30-40 คน ใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เปิดปิดเป็นเวลา มีน้ำจากบ่อน้ำตื้นผ่านถังกรองและน้ำจากถังเก็บน้ำ

เกาะเชือก เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ในวงล้อมของเกาะมุกต์และเกาะกระดาน ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 2 เกาะที่อยู่ติดกัน อยู่ในท้องที่อำเภอกันตัง เกาะที่อยู่ด้านตะวันตก มีความยาวของเกาะในแนวเหนือ - ใต้ ประมาณ 0.25 กิโลเมตร ความกว้างในแนวตะวันออก - ตะวันตก ประมาณ 0.25 กิโลเมตร พื้นที่รวม 0.08 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะโดด ไม่มีพื้นที่ราบ มีจุดสูงสุด 100 ้เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เกาะที่อยู่ด้านตะวันออก มีความยาวของเกาะในแนวเหนือ - ใต้ ประมาณ 0.3 กิโลเมตร ความกว้างในแนวตะวันออก - ตะวันตก ประมาณ 0.2 กิโลเมตร พื้นที่รวม 0.1 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะโดด ไม่มีพื้นที่ราบ จุดสูงสุด 60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นเกาะที่มี สัมปทานรังนก สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มี ปะการังแข็ง ปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล กัลปังหาสลับกันอยู่ตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งมีแนวปะการังค่อนข้างสมบูรณ์มาก มีความหลากหลายของชนิดปะการังสูงมาก ปะการังอ่อนหลากสี ฟองน้ำครก ดอกไม้ทะเลครก หวีทะเล ปะการังไฟ บริเวณเกาะเชือกยังมี ถ้ำตื้นๆ ที่จะดำน้ำหรือเอาเรือลอดเข้าไปได้ยามน้ำลง เพื่อจะพบกับหาดทรายเล็กๆ และ ค้างคาว เต็มผนังถ้ำใต้น้ำ ตรงปากถ้ำคือที่รวมของกัลปังหาที่สวยงาม

เกาะแหวน อยู่ในท้องที่อำเภอกันตังที่อยู่ด้านตะวันตก มีความยาวของเกาะในแนวเหนือ - ใต้ ประมาณ 0.55 กิโลเมตร ความกว้างในแนวตะวันออก - ตะวันตก ประมาณ 0.43 กิโลเมตร พื้นที่รวม 0.16 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะโดยไม่มีพื้นที่ราบ มีจุดสูงสุด 220 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นเกาะที่มี สัมปทานรังนก สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีทั้งดง ปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก ดอกไม้ทะเล กัลปังหา สลับกันตลอดแนวชายฝั่ง มีแนวปะการังค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังแส้ทะเล ฟองน้ำแจกันดำ ฟองน้ำครก ดอกไม้ทะเล ดอกไม้ทะเลครก ประการังช่องแผ่น ปะการังเห็ด อยู่ในระดับความลึกประมาณ 10-20 ฟุต ส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ ด้านทิศตะวันตกระดับความลึก 60 ฟุต จะไม่มีปะการังเลย

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่หาดฉางหลาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 47 กิโลเมตร และห่างจากหาดเจ้าไหม 16 กิโลเมตร ทิศใต้ของหาดฉางหลางจรดเขาริมน้ำคือ เขาแบนะ ซึ่งมีร่องรอย ภาพเขียนสีแดงยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่ค่อนข้างลบเลือนด้วยกาลเวลา พื้นที่ชายหาดตรงเชิงเขากว้างขวาง และร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีบ่อน้ำจืดพร้อม เหมาะสำหรับ กางเต็นท์พักแรม หรือการชุมนุมรื่นเริงของกลุ่มใหญ่ สุดทางเหนือของหาดคือ คลองฉางหลาง ซึ่งบริเวณปากคลองเป็น จุดชมวิว ที่มีทัศนียภาพหลากหลาย

หาดปากเมง หาดทรายชายทะเลแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของเมืองตรัง อยู่ห่างจากตัวเมือง 40 กิโลเมตร ภาพแรกที่ดึงดูดสายตาผู้มาเยือนได้แก่ โขดเขาใหญ่กลางน้ำรูปร่างคล้ายคนนอนหงาย ทอดตัวยาวไปทางด้านเหนือ นั่นคือ เขาเมง หรือเกาะเมง สัญลักษณ์ประจำหาดนี้
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
Top

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สถานที่พักแรม : -
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หมู่ 5 บ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทร. 075-213260

หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยเดินทางจากตัวเมือง จ.ตรัง ถึงที่ทำการอุทยานฯ ( หาดฉางหลาง ต.ปากเมง อ.สิเกา ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ตามเส้นทางตรัง - สิเกา - ปากเมง ระยะทาง 40 กิโลเมตร เส้นทางเป็นทางราดยางตลอดสาย จากปากเมงเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบชายหาดอีก 7 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ( บริเวณหาดฉางหลาง )

เพิ่มเติมการเดินทาง :-
ท่าเรือปากเมง เป็นท่าเรือหลักที่จะนำนักท่องเที่ยวไปยังเกาะต่างๆ คือ เกาะกระดาน เกาะมุกต์ เกาะแหวน และเกาะเชือก โดยมีที่พักในหมู่เกาะเหล่านี้ 3 แห่งคือ เกาะกระดาน เกาะมุกต์ และเกาะไหง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาลงเรือที่นี่ ระยะทางจากหาดปากเมงถึงตรัง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

ท่าเรือหาดยาว เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ถนนสายตรัง - กันตัง ข้ามฟากไปท่าส้ม แล้ววิ่งตามทางราดยางไปยังหาดเจ้าไหม ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วลงไปยังท่าเรือไปเกาะต่างๆ ได้
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม