กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตราด เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงล้ำค่า ระกำแสนหวาน
หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
   ต ร า ด
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : แ ห ล ม ง อ บ : : :

แหลมงอบ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3148 ประมาณ 17 กิโลเมตร ที่ปลายแหลมมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ มีเรือโดยสารและเรือให้เช่าไปเกาะต่างๆ

คลิกที่นี่เพื่อดูตารางเรือโดยสาร จากแหลมงอบไปแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะช้างและเกาะต่างๆ

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

ตารางเรือโดยสาร
จากแหลมงอบไปแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะช้างและเกาะต่างๆ ในน่านน้ำจังหวัดตราด
 
  สถานที่ เวลาเรือออก เวลาเรือกลับ ใช้เวลาเดินทาง
  ธารมะยม, อ่าวสลักคอก 07.00 น. และ 13.00 น. 06.00 น. และ 07.00 น. 45 นาที
  อ่าวสลักเพชร 13.00 น. 07.00 น. 2 ชั่วโมง 30 นาที
  คลองสน 13.00 น. 07.00 น. 1 ชั่วโมง
  หาดทรายขาว, คลองพร้าว, ไก่แบ้ 09.00 น. และ 12.00 น. และ 15.00 น. 07.00 น. และ 11.00 น. 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง
  หาดบางเบ้า 15.00 น. 07.00 น. 3 ชั่วโมง
  อ่าวสับปะรด 08.00 น. และ 09.00 น. และ 13.00 น. 07.00 น. และ 12.00 น. 45 นาที
  หาดทรายยาว 13.00 น. 17.00 น. 2 ชั่วโมง
  เกาะหวาย 15.00 น. 07.00 น. 2 ชั่วโมง 30 นาที
  เกาะขาม 15.00 น. 07.00 น 3 ชั่วโมง
  เกาะหมาก 15.00 น. 07.00 น 3 ชั่วโมง 30 นาที
  กลับด้านบน

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม