อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด

เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท ( หาดทรายขาว )

เกาะช้าง ทรอปิคาน่า รีสอร์ท ( หาดคลองพร้าว )

เดอะ เดวา เกาะช้าง ( หาดคลองพร้าว )

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ( หาดไก่แบ้ )

ช้าง ปาร์ค รีสอร์ท ( หาดไก่แบ้ )

ดุสิต ปริ๊นเซส เกาะช้าง ( อ่าวใบลาน )

อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา ( หาดคลองสน )

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก บนเกาะช้าง คลิกที่นี่เลยจ้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน**/ แนะนำที่พักที่น่าสนใจ / เกาะช้าง /**กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตราด เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงล้ำค่า ระกำแสนหวาน
หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
   ต ร า ด
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ห มู่ เ ก า ะ ช้ า ง : : :

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร หรือ 406,250 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแหลมงอบ จังหวัดตราด ห่างประมาณ 8 กิโลเมตร ยาวจากเหนือลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 30 ิกิโลเมตร กว้าง 14 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยในท้องทะเลอ่าวไทยกว่า 40 เกาะ โดยวางตัวเรียงรายเป็นรูปยาวคู่ขนานไปกับชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด โดยเริ่มต้นที่เกาะช้างน้อย เกาะช้าง เกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะไม้ชี้ และหมู่เกาะรัง ครอบคลุมพื้นที่ 650 ตารางกิโลเมตร หรือ 406,250 ไร่ โดยเป็นพื้นน้ำประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 45 ของประเทศไทย

เกาะช้าง เป็น เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต แต่พื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่ได้ครอบคลุมเกาะช้างทั้งหมด มีบางส่วนที่เป็นส่วนของกิ่งอำเภอเกาะช้าง
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกธารมะยม เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น ทางขึ้นน้ำตกอยู่ใกล้กับที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1( ธารมะยม ) โดยเดินผ่านสวนทุเรียนเข้าไป ประมาณ 500 เมตร มีพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เสด็จประพาส ปรากฏพระปรมาภิไธยอยู่ที่แผ่นผาหินของน้ำตกนี้ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( พ.ศ. 2419 ) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( พ.ศ. 2465 ) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ( พ.ศ. 2470 ) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ( พ.ศ. 2516 )

น้ำตกคลองพลู เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 3 ชั้น ทางเข้าน้ำตกอยู่ห่างจากชุมชนอ่าวคลองพร้าว ประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วต้องเดินป่าอีกประมาณ 20 นาที อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช. 4 ( คลองพลู )

น้ำตกคลองนนทรี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง บริเวณบ้านด่านใหม่

น้ำตกคีรีเพชร อยู่ทางทิศใต้ของเกาะช้าง บริเวณบ้านสลักเพชร

น้ำตกคลองหนึ่ง อยู่ใกล้กับน้ำตำคีรีเพชร

หาดคลองพร้าว - แหลมไชยเชษฐ์ เป็นหาดทรายที่มีความยาวมาก ติดต่อกับหาดไก่แบ้ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดมาก สามารถเล่นน้ำได้ ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าว ติดต่อกับอ่าวไชยเชษฐ์และแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีแหลมหินมีทัศนียภาพสวยงาม แต่ไม่สามารถเล่นน้ำได้

หาดไก่แบ้ เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้เป็นหาดทรายที่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้ โดยไม่เป็นอันตราย

หาดทรายแดง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง บริเวณบ้านด่านเก่า

หาดคลองสน อยู่ทางทิศเหนือของเกาะช้าง บริเวณบ้านคลองสน

หาดทรายขาว อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะช้าง บริเวณบ้านหาดทรายขาว

หาดบางเบ้า อยู่ทางทิศใต้ของเกาะช้าง บริเวณบ้านบางเบ้า

หาดทรายยาว อยู่ทางทิศใต้ของเกาะช้าง บริเวณบ้านหาดทรายยาว และบริเวณยุทธนาวี

เกาะเหลายา อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง เกาะเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือแหลมงอบประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที เป็นเกาะที่มีหาดทรายยาว น้ำทะเลใส และ แนวปะการัง สวยงาม

เกาะหวาย เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่ง หาดส่วนใหญ่เป็นหิน ประกอบด้วยอ่าวใหญ่ที่มีแนวชายหาดสวยงาม มี แนวปะการัง ขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะช้าง ถัดจากเกาะเหลายาลงไป

หมู่เกาะรัง เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก บนเกาะไม่มีที่ราบพอที่จะอาศัยอยู่ได้ แต่มี สัมปทานการทำรังนกนางแอ่น มีโขดหินใต้น้ำและ ปะการังน้ำลึก ที่สวยงาม ที่เกาะรังบริเวณอ่าวบ่อเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กช.5 ( เกาะรัง )

เกาะหยวก อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะช้าง

เกาะมันในและเกาะมันนอก อยู่ใกล้กับเกาะหยวก

เกาะพร้าว อยู่ทางทิศใต้ของเกาะช้างในอ่าวสลักเพชร
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
: : : วั น ทำ บุ ญ ป ร ะ จำ ปี : : :

วันทำบุญประจำปี:-

ในอดีตน่านน้ำบริเวณตอนใต้ของเกาะช้างในอ่าวสลักเพชร ได้เกิดเหตุการณ์กรณีพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางด้านตะวันออกในสมัยสงครามอินโดจีน โดยเรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี ได้ทำการยุทธนาวีกับเรือรบฝรั่งเศส 7 ลำ นำโดยเรือลาดตระเวนลามอตต์ปีเกต์อย่างห้าวหาญ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ไทยสามารถขับไล่ข้าศึกที่มีกำลังเหนือกว่าให้ล่าถอยไปได้ แต่ฝ่ายไทยต้องสูญเสียทั้งเรือและทหารจำนวนหนึ่ง ทุกปี ในวันที่ 17 มกราคม กองทัพเรือจะถือเป็นวันทำบุญประจำปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันแผ่นดินไทย
 
: : : กิ จ ก ร ร ม : : :

กิจกรรม :-

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถกระทำได้ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
1. การขับรถยนต์ ขี่รถจักรยานยนต์ และขี่รถจักรยาน เพื่อชมทิวทัศน์
2. การเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติหรือชมธรรมชาติ
3. การดูนก
4. การเล่นน้ำตกหรือน้ำทะเล
5. การเล่นแคมป์ไฟ ในสถานที่ที่ทางอุทยานแห่งชาติจัดไว้ให้
6. การเล่นกีฬาทางน้ำ
7. การว่ายน้ำ
8. การดำน้ำดูปะการัง ซึ่งแนวปะการังอยู่บริเวณรอบๆ เกาะต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นปะการังน้ำตื้น ซึ่งมีความสวยงามและยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก

แหล่งดำน้ำดูปะการังที่สำคัญได้แก่
เกาะกระ เกาะรัง เกาะหวาย เกาะเหลากลาง เกาะเหลานอก และเกาะหยวก
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ส่วนที่เป็นพื้นดินส่วนใหญ่ของเกาะช้างมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาเกือบตลอดทั้งเกาะ เช่น เขาล้าน เขาจอมปราสาท เขาคลองมะยม เขาสลักเพชร ยอดเขาใหญ่ เป็น ยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูง 743 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โครงสร้างทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นหินอัคนีในยุคไทรแอสซิก มีช่วงอายุ 195 - 230 ล้านปีมาแล้ว

แม่น้ำลำธาร ในเกาะช้างเป็นคลองสายสั้นๆ ที่น้ำทะเลเข้าถึง ต้นคลองเป็นห้วยน้ำจืดไหลมาจากน้ำตก ซึ่งเป็นสภาพหุบเขาหลังอ่าวต่างๆ ไหลแทรกไปตามบริเวณป่าชายเลนแล้วไหลลงสู่ทะเลรอบๆ คลองที่สำคัญได้แก่ คลองสน คลองมะยม คลองค้างคาว คลองบางเบ้า คลองพร้าว คลองนนทรี เป็นต้น ลำน้ำเหล่านี้ยังก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกธารมะยม น้ำตกคลองพลู น้ำตกคลองนนทรี น้ำตกคีรีเพชร และน้ำตกคลองหนึ่ง
 

พรรณไม้ :-
แบ่งออกได้ดังนี้

ป่าดงดิบชื้น
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง กระบาก ตะเคียนทอง ทะโล้ พญาไม้ เปล้า หลาวชะโอน เต่าร้าง หวาย เตยย่าน กล้วยไม้ ไผ่ เร่ว กระวาน ฯลฯ

ป่าชายหาด พบตามที่ราบตามชายฝั่งทะเลในบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร หมู่บ้านสลักคอก หมู่บ้านคลองสน และอ่าวคลองพร้าว
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ หูกวาง สารภีทะเล เมา เสม็ด เตยทะเล เป็นต้น

ป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ โกงกาง โปรง พังกาหัวสุม ถั่วดำ แสม ตะบูน ปอทะเล และตีนเป็ดทะเล

 
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
หมู่เกาะช้าง ไม่มีการทับถมของตะกอนโคลนเลนจากแม่น้ำ จึงทำให้หมู่เกาะเหล่านี้มีหาดทรายที่ขาวสะอาด น้ำทะเลใสสวย และอุดมสมบูรณ์ด้วยสรรพชีวิตใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง เช่น ปะการังก้อน ปะการังเขากวาง ปะการังพุ่ม ปะการังแผ่น หอยมือเสือ ดอกไม้ทะเล ปลาสวยงามในแนวปะการัง กัลปังหา สาหร่าย พบได้ในบริเวณเกาะช้างน้อย ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะรัง เกาะกระ และบริเวณเรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงสงขลา ที่จมอยู่ใกล้บริเวณอ่าวสลักเพชร

จากการสำรวจประชากรสัตว์ป่า เมื่อปี 2535 พบว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีสัตว์ต่างๆ ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ( Mammals ) ประมาณ 29 ชนิด ได้แก่ หมูป่า เก้ง ลิงเสน ค่างหงอก ชะมะเช็ด พังพอนธรรมดา ค้างคาว กระรอก และหนู เป็นต้น

นก ( Avian Fauna ) ทั้งหมด 74 ชนิด
เป็นนกที่มีถิ่นถาวรในประเทศไทยและไม่อพยพย้ายถิ่น 61 ชนิด ได้แก่ นกยางทะเล นกปรอดหน้านวล นกตบยุง นกนางแอ่นแปซิฟิก นกกวัก และนกแก๊ก เป็นต้น
เป็นนกอพยพเข้ามาในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว 8 ชนิด ได้แก่ นกยางเขียว นกหัวโตทรายใหญ่ นกนางนวลแกลบดำปีกขาว นกน็อตตี้ นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกกระจี๊ดขาสีเนื้อ นกกระจี๊ดขั้วโลกเหนือ และนกนางแอ่นบ้าน
เป็นนกอพยพเพื่อผสมพันธุ์ 2 ชนิด คือ นกแต้วแล้วอกเขียว และนกแต้วแล้วธรรมดา
เป็นนกอพยพผ่านในฤดูกาลอื่นๆ 3 ชนิด คือ นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม และนกกระจี๊ดหัวมงกุฎ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พบประมาณ 42 ชนิด ได้แก่ ตะพาบน้ำ ตะกวด เหี้ย งูเหลือม งูสิง งูจงอาง และกบเกาะช้าง ( กบเกาะช้าง เป็นสัตว์ประจำถิ่นในป่าดงดิบชื้นบริเวณเกาะช้างและเกาะใกล้เคียง )
 
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก บนเกาะช้าง คลิกที่นี่เลยจ้า


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดตราด คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 23/7 หมู่ 3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
โทรศัพท์ 039-555080


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง สามารถเดินทางได้ดังนี้

1. ทางรถโดยสารประจำทาง
...... จ. ตราด - ที่ทำการอุทยานฯ ( แหลมงอบ ) เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที แล้วเดินทางต่อโดยเรือโดยสารจากท่าเรือแหลมงอบ

2. เรือโดยสารจากท่าเรือแหลมงอบ
...... ท่าเทียบเรือแหลมงอบ - เกาะช้าง ( บ้านธารมะยม ) สามารถเดินทางโดยเรือโดยสารประจำทาง หรือเรือยนต์จ้างเหมา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

...... ท่าเทียบเรือแหลมงอบ - เกาะช้าง ( บ้านอ่าวสับปะรด ) สามารถเดินทางโดยเรือโดยสารประจำทาง หรือเรือยนต์จ้างเหมา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง


3. บนเกาะช้าง
...... สามารถนั่งรถสองแถวต่อไปยังที่ที่ต้องการ

ในหน้ามรสุมระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม แม้การเดินทางไปยังเกาะอื่นๆ มักมีอุปสรรค แต่สำหรับ เกาะช้าง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม