กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตราด เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงล้ำค่า ระกำแสนหวาน
หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
   ต ร า ด
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ น้ำ ต ก ค ล อ ง แ ก้ ว : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเขาสมิง และอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีเนื้อที่ประมาณ 99.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 62,000 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ที่ตั้งและเนื้อที่ :-
พื้นที่ที่ได้ดำเนินการสำรวจนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ( ป่าคลองใหญ่ - เขาไฟไหม้ ) ซึ่งได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 647 ( พ.ศ. 2517 ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 57 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2517 แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ

1. พื้นที่ป่าเขาชะอม เขาคลองปุก และเขามะปริง มีพื้นที่ประมาณ 34.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,625 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ :- ติดคลองสะตอ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ :- ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ( ป่าคลองใหญ่ - เขาไฟไหม้ )
ทิศตะวันออก :- ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ( ป่าคลองใหญ่ - เขาไฟไหม้ )
ทิศตะวันตก :- คลองสะตอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ( ป่าคลองใหญ่ - เขาไฟไหม้ )

2. พื้นที่ป่าเขาแก้ว เขาตาบาด เขาตาโชติ และเขากำแพง มีพื้นที่ประมาณ 64.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,375 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ :- ติดคลองสะตอ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ :- ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ( ป่าคลองใหญ่ - เขาไฟไหม้ )
ทิศตะวันออก :- ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก :- ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ( ป่าคลองใหญ่ - เขาไฟไหม้ )
 
Top

ประวัติความเป็นมา :-
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ได้รับหนังสือจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดตราด แจ้งว่าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำอำเภอเขาสมิง ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2538 มีมติเห็นสมควรกำหนดพื้นที่ป่าบริเวณป่าเขาชะอม เขาคลองปุก และเขามะปริง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ( ป่าคลองใหญ่ - เขาไฟไหม้ ) อันเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อยู่ในท้องที่อำเภอเขาสมิง และอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด น่าจะกำหนดเป็นวนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติ เนื่องจากสภาพป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุม กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 55/2540 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2540 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ โดยให้ นายประยูร พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ส่วนอุทยานแห่งชาติ ไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น มีความเห็นว่าพื้นที่บริเวณป่าเขาชะอม เขาคลองปุก เขามะปริง เขาแก้ว เขาตาบาด เขาตาโชติ และเขากำแพง สมควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า " อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว " กรมป่าไม้มีคำสั่งที่ 1746/2540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ให้ นายประยูร พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ไปทำหน้าที่ หัวหน้าควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด

สืบเนื่องจาก นายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ได้นำเสนอรายละเอียดการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่ที่จะจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ( ป่าคลองใหญ่ - เขาไฟไหม้ ) เนื้อที่ประมาณ 125,000 ไร่ ท้องที่ ตำบลหนองบอน ตำบลช้างทูน ตำบลบ่อพลอย ตำบลนนทรี และตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และได้รับความเห็นชอบจาก อบต.หนองบอน อบต.ช้างทูน และ อบต.บ่อพลอย แล้ว เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2543 นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่าการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก อบต.นนทรี และ อบต.ด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ ซึ่งตามขั้นตอนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติจะต้องผ่านความเห็นชอบของ อบต. และส่วนราชการส่วนบริหารภูมิภาค จึงให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว นำเรื่องกลับไปดำเนินการตามขั้นตอน และได้จัดทำตามขั้นตอนการจัดตั้งดังกล่าวแล้วจึงเสนอให้คณะอนุกรรมการป้องกันฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ได้ ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ที่ กษ 0712.364/184 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2543

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกคลองแก้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 7 ชั้น สวยงามและบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ ลำธารน้ำใสเย็น จนสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่เบื้องล่างได้ชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักนิยมธรรมชาติ ด้านบนของน้ำตกคลองแก้ว ชั้นที่ 4 จะมีลานหินขนาดใหญ่ และเป็น จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวอำเภอบ่อไร่ได้ดีและสวยงามเรียกว่า " ลานหินเท "

น้ำตกสลัดได ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติที่ชอบพักแรมกางเต็นท์ มีห้องน้ำห้องสุขาไว้รองรับนักท่องเที่ยว

กล้วยไม้เหลืองจันท์ สามารถพบได้ทั่วไปตามต้นไม้ในพื้นที่ที่มีขนาดสูง และเป็นกล้วยไม้หายากขึ้นอยู่บนพื้นที่เท่านั้น
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนไม่มากนัก แนวเขาแก้ว เขาตาบาด เขาตาโชติ และเขากำแพง ส่วนยอดเขาเป็นแนวแบ่งประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 100 - 836 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาบาด ซึ่งมีความสูงถึง 836 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพภูมิประเทศเช่นนี้ก่อให้เกิดสายน้ำหลายสาย เช่น คลองลึก คลองแอ่งปุก คลองแก้ว คลองตาบาด คลองหินเพลิง คลองลือ คลองกะใจ คลองมะละกอ ฯลฯ สายน้ำแต่ละสายจะไหลลงสู่คลองสะตอ ออกสู่ทะเล
 

สภาพภูมิอากาศ :-
พื้นที่บริเวณแถบนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน และพื้นที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ฝนตกชุกตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็นฤดูกาลได้ดังนี้

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
 

พรรณไม้ :-
สภาพสังคมพืชโดยทั่วไปของพื้นที่ที่จะประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นสังคมพืชประเภทป่าดงดิบชื้น ที่มีความชุมชื้นสูง และประเภทป่าดงดิบแล้ง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธาร สภาพป่าจึงมีลักษณะเป็นป่าที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ตั้งแต่ไม้พื้นล่างที่มีขนาดเล็กจนถึงไม้ที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความสูงตั้งแต่ 25 - 60 เมตร

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พนอง กระบาก ตะเคียน สำรอง ชุมแพรก ตาเสือ ตะแบก ฯลฯ
ไม้พุ่มและไม้พื้นล่าง ได้แก่ พืชตระกูลขิงข่า หวาย ระกำ หมากชนิดต่างๆ ไผ่ เต่าร้าง ชก ฯลฯ
 

สัตว์ป่า :-
พื้นที่ที่สำรวจเป็นป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์มากตามธรรมชาติ จึงทำให้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งน้ำต่างๆ และในพื้นที่แห่งนี้จะพบทากอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้รู้ว่ามีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจเท่าที่พบและได้สอบถามจากราษฎรในพื้นที่ แบ่งได้ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ( Mammals ) ได้แก่ กวาง เสือ เก้ง หมูป่า หมี กระจง ชะนี ลิง ค่าง กระรอก ชะมด อีเห็น ฯลฯ

สัตว์ประเภทสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ไก่ป่า นกกางเขนดง นกขุนทอง เหยี่ยวปรอด กระราง นกเงือก นกโพระดก ฯลฯ

สัตว์เลื้อยคลาน ( Reptiles ) ได้แก่ งูชนิดต่างๆ กิ้งก่ายักษ์หรือลั้ง ตุ๊กแกป่าตะวันออก ตุ๊กแกบิน ตะกวด ฯลฯ

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ( Amphibious ) ได้แก่ เต่า กบภูเขา เขียด คางคก ปาด ฯลฯ

ปลา ( Fishes ) ได้แก่ ปลาพลวงหิน ( Tor soro ) ปลาแขยงหิน ( Leiocassis siamensis ) ปลาสร้อยขาว ( Cirrhinus Jullieni ) ปลาเขยา ปลากั้ง ปลาหมู ฯลฯ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว สามารถเดินทางได้ดังนี้

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้แบ่งเป็น 2 พื้นที่ ดังนี้
..... 1. ป่าเขาชะอม เขาคลองปุก เขามะปริง อยู่ทางด้านซ้ายของทางหลวงหมายเลข 3157 ( แสนตุ้ง - บ่อไร่ ) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 28 และแยกซ้ายตามเส้นทางถนนลูกรังประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงพื้นที่ป่าและน้ำตกสลัดได

..... 2. ป่าเขาแก้ว เขาตาบอด อยู่ทางด้านซ้ายของทางหลวงหมายเลข 3157 ( แสนตุ่ม - บ่อไร่ ) ก่อนถึงอำเภอบ่อไร่ ประมาณ 3 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางเข้า กองร้อย ตชด. ที่ 116 ไป ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีก 4 กิโลเมตร ถึงน้ำตกคลองแก้ว และที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม