น้ำตกแสงจันทร์ ( น้ำตกลงรู ) จ.อุบลราชธานี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุบลราชธานี
   อุ บ ล ร า ช ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก รู : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

น้ำตกรู ( น้ำตกแสงจันทร์ )
อยู่ที่อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกแสงจันทร์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
    Unseen in Thailand...มุมมองใหม่เมืองไทย
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
.... เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

น้ำตกรู เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

น้ำตกรู เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มี ชั้นเดียว
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปน้ำตกรู
- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่าย น้ำตกรู :-
น้ำตกรู น้ำตกรู น้ำตกรู น้ำตกรู
น้ำตกรู น้ำตกรู น้ำตกรู  
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-249780

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพ ขอเริ่มจากห้างฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิตแล้วกันนะครับ ก็ขับตรงไป ประมาณ 75 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากตัวเมืองสระบุรี ก็เลี้ยวขวาไปทางจังหวัดนครราชสีมา ( ถนนมิตรภาพ ถนนหมายเลข 2 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 103.8 กิโลเมตร จากนั้นให้เปลี่ยนมาใช้ถนนหมายเลข 24 ( ที่ป้ายเขาจะเขียนว่า อำเภอโชคชัย ) ให้ขับไปตามป้ายนั้น พอเข้าถนนหมายเลข 24 แล้ว เราก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี กันเลยครับ ขับตรงไปอย่างเดียว ไม่มีเลี้ยวที่ไหนเลยครับ โดยจะผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ขับตรงไปประมาณ 383.8 กิโลเมตร ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบล ฯ ถ้าท่านเลี้ยวซ้ายจะไปยังตัวเมืองอุบล ฯ ให้ท่านเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 40.1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาย 217 มุ่งหน้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร ขับตรงไป 42.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 2222 มุ่งหน้าอำเภอโขงเจียม ขับตรงไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปอำเภอโขงเจียม ขับตรงไปประมาณ 31.4 กิโลเมตร ท่านจะพบกับสามแยก แยกขวาไปตัวอำเภอโขงเจียม ถ้าแยกซ้ายไปผาแต้ม ให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 2134 ไปผาแต้ม จากนั้นขับตรงไปประมาณ 4.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาย 2112 แล้วขับตรงไปประมาณ 8.6 กิโลเมตร ถ้าเลี้ยวขวาจะไปยัง ผาแต้ม ถ้าตรงไปจะไป น้ำตกแสงจันทร์ ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 23.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือ แล้วขับตรงไปประมาณ 100 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือ แล้วขับตรงไปประมาณ 9.8 กิโลเมตร ( ถ้าตรงไปจะไป น้ำตกทุ่งนาเมือง ) จากนั้นเลี้ยวขวามือ แล้วขับตรงไปประมาณ 2.3 กิโลเมตร ถึง ลานจอดรถ น้ำตกแสงจันทร์ เดินเท้าลงบันไดประมาณ 20 ขั้น ก็จะถึง น้ำตกแสงจันทร์

...รวมระยะทางทั้งสิ้น 727 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม