อุทัยธานี

หุบป่าตาด UNSEEN THAILAND อ.ลานสัก

ถ้ำพุหวาย วนอุทยานถ้ำเขาวง อ.บ้านไร่

ไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุทัยธานี อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

งานตักบาตรเทโว ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดอุทัยธานี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง ดินแดนบางส่วนเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองในสมัยทวารวดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเมืองอุทัยธานี ( อยู่ในท้องที่อำเภอบ้านลางในปัจจุบัน ) เป็นเมืองหน้าด่านในการสกัดกั้นกองทัพพม่าที่เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา

ต่อมาในรัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอุดมไปครองเมืองอุทัยธานี พระยาอุดมได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านสะแกกรัง เพราะเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์และอยู่ฝั่งริมน้ำ ต่อมาป่าสะแกกรังกลายเป็นเมืองใหม่ และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ยกให้เป็น " จังหวัดอุทัยธานี " ในปี พ.ศ. 2435
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
หน่อไม้รวกเขาสะแกกรัง, เห็ดโคนดอง, หัวผักกาดเค็มเกาะเทโพ
ผ้าทอพื้นเมือง, เครื่องจักสาน, ส้มโอ, เกาะเทโพ, ข้าวเกรียบกุ้ง - ปลา, ขนมกงหนองแก
ผลไม้แช่น้ำแข็ง, เมล็ดแตงโม, กระยาสารท
ปลาลวก, ปลาย่าง, ปลาแรดสะแกกรัง, ปลาเทโพ และปลาสวาย
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปภูเขาสะแกกรัง ป่าไม้ และรัศมีดวงอาทิตย์
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" สะเดา " Azadirachta Indica Juss Siamensis Val.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,730 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอลานสัก
  3. อำเภอหนองขาหย่าง
  4. อำเภอหนองฉาง
  5. อำเภอทัพทัน
  6. อำเภอบ้านไร่
  7. อำเภอสว่างอารมณ์
  8. อำเภอห้วยคต
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 056 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 7 (036) 422-768-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม