เขาสะแกกรัง อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี

ไอยรา พาร์ค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

พญาไม้ รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ทิวทัศน์เมืองอุทัยธานี
อุทัยธานี
 อุ ทั ย ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ข า ส ะ แ ก ก รั ง : : :

เขาสะแกกรัง
อยู่ในอำเภอเมือง จากบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีได้อย่างกว้างขวาง เป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448 ด้านหน้ามีระฆังใบใหญ่ที่พระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่ามกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 ถือกันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใครไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้ขึ้นไปตีระฆังใบนี้เท่ากับไม่ได้ไปเที่ยว อุทัยธานี

ทิวทัศน์เมืองอุทัยธานี ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
ใกล้มณฑปบนยอดเขาสะแกกรังมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่งรัชกาลที่ 1 ซึ่งมีพระนามเดิมว่า นายทองดี รับราชการตำแหน่งพระอักษรสุนทรศาสตร์เสมียนตรากรมมหาดไทย และต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ ครั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ( พระนามเดิมนายทองด้วง ) ได้สถาปนาพระอัฐิพระบิดาเป็นสมเด็จพระชนกาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2338

พระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ เป็นรูปหล่อขนาดสองเท่าขององค์จริงประทับบนแท่น พระหัตถ์ซ้ายถือดาบประจำตำแหน่งพระยาจักรี ทั้งฝักวางบนพระเพลาซ้าย ส่วนพระหัตถ์ขวาทรงวางบนพระเพลาขวา ด้านขวามือมีพานวางพระมาลาเส้าสูง ไม่มียี่ก่า ( ขนนก ) สวมพระบาทด้วยรองเท้าแตะไม่หุ้มส้นพระบาท มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้ในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วง ดอกสุพรรณิการ์หรือฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดบานสะพรั่งอยู่ทั่วไปบนเขาสะแกกรัง
 

สถานที่พักแรม :-

ไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ( Iyara Park Hotel and Resort )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดอุทัยธานี คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - วัดสังกัสรัตนคีรี.. ระยะทาง 193 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 18 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 50 ) ให้ท่าน แยกซ้าย สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ทางหลวงหมายเลข 32 ) ( ถ้าแยกขวา จะเป็นเส้นทางไปจังหวัดสระบุรี ) จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวซ้าย ตรง หลักกิโลเมตรที่ 205 - 206 เข้าสู่ถนนหมายเลข 333

( ณ ปัจจุบัน หลักกิโลเมตรที่ 205 - 206 ได้ถูกเปลี่ยนเป็น หลัก ทล. 153 - 154 )

เมื่อท่าน เลี้ยวซ้าย แล้ว จากนั้นขับตรงไปประมาณ 13.6 กิโลเมตร ( ถ้าเลี้ยวซ้าย จะเป็นเส้นทางไปตลาดสดเทศบาล และศาลากลางจังหวัด ) ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 1.1 กิโลเมตร จะพบทางแยก

( ถ้าเลี้ยวขวา จะเป็นเส้นทางไปสู่ยอดเขาสะแกกรัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสังกัสรัตนคีรี และเป็นจุดชมวิวเมืองอุทัย )

( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปสู่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งเป็นสถานที่ตักบาตรเทโว )

จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวขวา ( ถนนหมายเลข 3220 ) แล้วขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร
จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร
ก็จะถึง เขาสะแกกรัง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง วัดสังกัสรัตนคีรี...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม