กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุทัยธานี อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
 อุ ทั ย ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ทุ่ ง ใ ห ญ่ น เ ร ศ ว ร - ห้ ว ย ข า แ ข้ ง : : :

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ 3 จังหวัด คือ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 3,609,375 ไร่ หรือ 5,775 ตารางกิโลเมตร โดยมีการรวมพื้นที่ของ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เข้ามาด้วย ทำให้เป็นผืนป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก องค์การยูเนสโก ให้เป็น "มรดกโลกทางธรรมชาติ" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประตูนีเซีย นับเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่ง นำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย ที่มีพื้นที่ป่าอันสมบูรณ์ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ควรค่าแก่การช่วยกันอนุรักษ์หวงแหนรักษาเป็นอย่างยิ่ง
 
 
การขออนุญาตเข้าชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง
จะต้องติดต่อขออนุญาตจากผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร 0-2579-4847 หรือ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตู้ ป.ณ. 4 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าพักแรมและเดินป่าในเส้นทางต่างๆ จะต้องติดต่อรายละเอียดกับทางเขตฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ปกติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง มิได้เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่เปิดสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางมาศึกษาทางธรรมชาติ
 
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ
ลำห้วยขาแข้ง เป็นลำน้ำที่มีความสวยงาม มีน้ำตลอดปี

น้ำตกโจน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี มีความสูง 50 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของลำห้วยทับเสลาไหลผ่านช่องเขาแคบ

นอกจากนี้ยังมีโป่งต่างๆ เช่น โป่งหญ้า โป่งสมอ
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าของที่นี่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าผลัดใบสลับกับทุ่งหญ้าต่างๆ ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืช
 

สัตว์ป่า :-
พันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ ที่บางชนิดเป็นสัตว์หายากใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาไน ไก่ป่า และยังมีแมลงป่าพันธุ์ต่างๆ อีกมากมาย
 

สถานที่พักแรม :-
สถานที่พักแรมบริเวณที่ทำการเขตฯ มีบ้านพัก ขนาดพักได้ 10-30 คน จำนวน 3 หลัง และอาคารฝึกอบรมขนาดบรรจุ 80 คน
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 • บึงทับแต้
 • เขาสะแกกรัง
 • น้ำตกไซเบอร์หรือน้ำตกหินลาด
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง
 • สถานที่น่าสนใจในอำเภอเมือง

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   
 •  
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   

  - : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

  ลงโฆษณาคลิกที่นี่
   

   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม