เพื่อน | ความรัก | กฎหมาย | ธรรมชาติ | เวลาและโอกาส

๏๏ เพื่อน ๏๏

•••--•••--•••--•••

A friend in need is a friend indeed.
เพื่อนในยามจำเป็นคือเพื่อนแท้

A friend to everybody is a friend to nobody.
เพื่อนที่เป็นเพื่อนกับทุกคน จะไม่เป็นเพื่อนกับใคร

Have but few friends though many acquaintances.
จงมีเพื่อนเพียงน้อยคน แม้จะสนิทสนมกับหลายคนก็ตาม

Friends are like fiddle-strings;they must not be screwed too tight.
เพื่อนก็เปรียบเสมือนสายซอ อย่าขันให้แน่นเกินไปนัก

A friend is another self.
เพื่อนก็คือตัวเราอีกคนหนึ่ง

Friends are thieves of time.
เพื่อนคือผู้ขโมยเวลา

A friend is not so soon gotten as lost.
หาเพื่อนยากกว่าเสียเพื่อน

Friendship cannot stand always on one side.
มิตรภาพยืนยงอยู่ไม่ได้หากมีเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

A friend is one who dislikes the same people that you dislike.
เพื่อนคือบุคคลที่ไม่ชอบคน ๆ เดียวกันกับที่เราไม่ชอบ

He is good friend that speaks well of us behind our backs.
เพื่อนดีคือผู้ที่พูดถึงแต่สิ่งดีงามของเรายามลับหลัง

Friendship should not be all on one side.
มิตรภาพไม่ควรที่จะอยู่ข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งหมด

To like end dislike the same things that is indeed true friendship.
ความชอบและไม่ชอบในสิ่งเดียวกัน ก็คือลักษณะของความเป็นมิตรแท้

A man is known by the company he keeps.
ดูลักษณะคนจากเพื่อนที่เขาคบด้วย

Familliarty breeds contempt.
ความคุ้นเคยก่อให้เกิดการเหยียดหยาม

Never trust a friend who deserts at a pinch.
อย่าไว้ใจเพื่อนที่หนีเอาตัวรอดยามคับขัน

There is a scarity of frinendship, but not of friends.
ความเป็นเพื่อนหาได้ยาก แต่เพื่อนหาได้ไม่ยากนัก

When two friends have a common purse, one sings and the other weeps.
เมื่อเพื่อนสองคนใช้กระเป๋าเงินร่วมกัน อีกคนหนึ่งดีใจอีกคนหนึ่งเสียใจ

Trust not a new friend nor an old enemy.
อย่าไว้ใจเพื่อนใหม่หรือศัตรูดั้งเดิม

When I lend I am a friend, when I ask I am a foe.
เมื่อฉันให้ยืมฉันเป็นเพื่อน เมื่อฉันคือ อริ

We can live without our friens, but not withont our neighbours.
เรามีชีวิตอยู่โดยไม่มีเพื่อนได้ แต่ไม่ใช่ปราศจากเพื่อนบ้าน

Old friends and old wine are best.
เพื่อนเก่าและเหล้าเก่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด

Speak well of your friend, for your enemy say nothing.
จงพูดถึงเพื่อนในทางที่ดี สำหรับศัตรูจงอย่าพูดอะไรทั้งสิ้น

Better an open enemy than a false friend.
เป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผย ดีกว่าเป็นเพื่อนที่ทรยศ

An enemy’s mouth seldom speaks well.
ปากศัตรูน้อยนักจะพูดสิ่งดีงาม

Trust not an old enemy.
อย่าไว้ใจศัตรูเก่า

Little friends may prove to be great friends.
มิตรที่ต่ำต้อยอาจจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นที่สำคัญได้

Friendship is in danger if a woman interferes.
มิตรภาพถึงคราววิบัติหากมีสตรีมายุ่งด้วย

Friends are rare for the good reason that men are not common.
เพื่อนได้ยากเนื่องจากเหตุว่าคนมีอะไรไม่เหมือนกัน

Better be alone than in bad company.
อยู่คนเดียวยังดีกว่าอยู่กับเพื่อนเลว

Two is company; three is none.
สองคนเป็นเพื่อนกันได้ สามคนจะไม่มีความเป็นเพื่อน


กลับด้านบน