เพื่อน | ความรัก | กฎหมาย | ธรรมชาติ | เวลาและโอกาส

๏๏ เวลาและโอกาส ๏๏

•••--•••--•••--•••

Time is money.
เวลาเป็นเงินเป็นทอง

Time and tide wait for no man.
เวลาและสายน้ำไม่รอคอยใคร

There is a time for all thing.
มีเวลาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง

Time is a great physician.
เวลาเป็นผู้เยียวยาที่วิเศษ

Time brings every thing.
เวลาย่อมนำทุกสิ่งทุกอย่างไป

Time and thinking tame the strongest grief.
เวลาและการคิดคำนึงช่วยผ่อนคลายความเศร้าอย่างรุนแรงลงไปได้

Let bygones be bygones.
แล้วก็แล้วกันไป

Take all the swift advantage of the hours.
จงหากำไรอย่างรีบด่วนจากเวลานี้

An hour of pain is as long as a day of pleasure.
หนึ่งชั่วโมงแห่งความขมขื่นยาวนานเท่ากับหนึ่งวันแห่งความสุข

Never put off till tomorrow what may be done today.
อย่าผัดวันไปถึงพรุ่งนี้ในสิ่งที่ท่านทำได้ในวันนี้

Procrastination is the thief of time.
การผัดวันประกันพรุ่งเป็นขโมยแห่งเวลา

Past cure, past care.
ปล่อยปละละเลยจนสายเกินแก้

Study the past, if you would divine the future.
จงศึกษาอดีตหากพอจะทำนายอนาคตได้

Prepare today for the needs of tomorrow.
จงเตรียมพร้อมเสียวันนี้สำหรับภาระที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้

Time is precious, but truth is more precious than time.
เวลาเป็นของมีค่าแต่ความจริงมีค่ามากกว่าเวลา

Never rely on the glory of the morning or on the smile of your mother-in-law.
อย่าไว้ใจต่อความแจ่มใสของยามเช้า หรือรอยยิ้มของแม่ยาย

The darkest hour is before the dawn.
เวลาที่มือที่สุดย่อมมาก่อนเวลาที่สว่างสดใส

Put off the devil hours as long as you can.
จงเลื่อนกำหนดเวลาที่เลวร้ายออกไป ให้นานเท่าที่จะทำได้

The longest day must have an end.
วันที่ยาวนานย่อมมีการสิ้นสุด

The night is no mane’s friend.
กลางคืนไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้ใด

The evening crowns the day.
ตอนเย็นเป็นสุดยอดของวัน

Better late than never.
มาสายยังดีกว่าไม่มาเสียเลย

It is never too late to mend.
ไม่สายเกินที่จะแก้ไข

Never too late to turn.
ไม่สายเกินที่จะกลับตัว

What will be, will be.
อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด

Other times, other manners.
ต่างวาระ ต่างนิสัย

By timely mending saves much spending.
การซ่อมเสียทันเวลาย่อมประหยัดค่าใช้จ่าย

Dally not with money or women.
อย่าเสียเวลาในเรื่องเงินหรือสตรี

One good turn deserves another.
โอกาสดีสักครั้งย่อมมีผลต่อครั้งต่อไป

Opportunity makes the thief.
โอกาสก่อให้เกิดขโมย

Christmas comes but once a year.
คริสต์มาสมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น

Circumstances alter cases.
สิ่งต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

Don’t cross the bridge till you get to it.
อย่าข้ามสะพานจนกว่าถึงสะพานก่อน (อย่าตีตนไปก่อนไข้)

Lost time is never found again.
เวลาที่เสียไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้

Wealth brings opportunity.
ความมั่งคั่งนำมาซึ่งโอกาส

It is too late to grieve when the chance has already passed.
มันสายเกินไปที่จะมัวโศกเศร้าเมื่อโอกาสผ่านไปแล้ว


กลับด้านบน