เพื่อน | ความรัก | กฎหมาย | ธรรมชาติ | เวลาและโอกาส

๏๏ กฎหมาย ๏๏

•••--•••--•••--•••

Laws were made to be broken.
กฎหมายสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฝ่าฝืน

Law makers should not be law breakers.
ผู้กำหนดกฎหมายไม่ควรเป็นผู้ทำผิดกฎหมายเสียเอง

The more laws,the mors offenders.
กฎหมายยิ่งมีมาก คนทำผิดก็ยิ่งมาก

Ignorance of the law excuse no one.
ใครจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้

Necessity knows no law.
ความจำเป็นไม่รู้จักกฎข้อบังคับ

In a thousand pounds of law, there’s notan ounce of love.
ในน้ำหนักหนึ่งพันปอนด์ของกฎหมาย จะไม่มีความรักอยู่เลยแม้สักออนซ์เดียว

Ignorance of law is on excuse.
ข้อแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายย่อมฟังไม่ขึ้น

The law sleeps sometimes,but never dies.
กฎหมายอาจจะเงียบงันไปบางครั้งแต่ไม่มีการเลิกใช้

Laws grinds the poor, and rich men rule the law.
กฎหมายบีบคั้นคนจน และคนรวยอยู่เหนือกฎหมาย

Where laws end, tyranny begins.
ที่ใดไร้กฎหมาย ที่นั่นมีการกดขี่

The exception proves the rule.
ข้อยกเว้นย่อมพิสูจน์กฎเกณฑ์

A good lawyer is a bad neighbour.
นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญมักเป็นเพื่อนบ้านที่เลว

Few lawyer die well, few physicians live well.
นักกฎหมายส่วนน้อยที่ตายดี และหมอน้อยคนที่อยู่ดีมีสุข

One law is for the rich and another for the poor.
กฎหมายฉบับหนึ่งสำหรับคนรวย และอีกฉบับไว้สำหรับคนจน

There is no general rule without exception.
ไม่มีกฎใดที่จะไม่มีข้อยกเว้น


กลับด้านบน